Ka ‘Aha Kenekoa

THE SENATE

 

Ka ‘Aha ‘Ōlelo Kanakolu

THE THIRTIETH LEGISLATURE

 

‘Aha Kau Kānāwai 2020

REGULAR SESSION OF 2020

 

Ke Kōmike Kuleana Hawai‘i

COMMITTEE ON HAWAIIAN AFFAIRS

Kenekoa/Senator Maile S.L. Shimabukuro, Luna Ho‘omalu/Chair

Kenekoa/Senator Kaiali‘i Kahele, Hope Luna Ho‘omalu/Vice Chair

 

 

HOʻOLAHA NO KA HOʻOHOLO MANAʻO ʻANA

NOTICE OF DECISION MAKING

 

 

Lā / DATE:

Pōˊalua, Pepeluali 4, 2020/

Tuesday, February 4, 2020

Hola / TIME:

1:19PM

Wahi / PLACE:

Lumi ‘Aha Kūkā 016 / Conference Room 016

Ke Kapikala Moku‘āina / State Capitol

415 South Beretania Street

 

Papa Kumuhana

A G E N D A

 

ʻO ke kumu o kēia hālāwai hoʻoholo manaʻo, ʻo ia hoʻi ka hoʻolako ʻana i ka pila panihakahaka ma lalo iho. E hoʻopaʻa ʻia he ʻaha hoʻolohe ākea ma kekahi lā a ma laila nō e ʻae ʻia ka ʻōlelo hōʻike.

The purpose of this decision making meeting is to insert substantive provisions into the following short form bill.  A public hearing will be scheduled at a later date, at which point testimony will be accepted.

 

 

SB 42

      Proposed SD1

      Status & Testimony

RELATING TO HAWAIIAN AFFAIRS.

Proposed SD1: Prohibits the attorney general from investigating nonprofit organizations for exercising their constitutional right to free speech and assembly or practicing native Hawaiian traditional and customary rights expressly protected under article XII, section 7 of the state constitution, with exceptions.

 

 

HWN

 

 

 

 

Aia nō he mau kope o ka SD1 i hoʻolale ʻia ma ka Hale Palapala ʻAha Kenekoa a ma ke kaha pūnaewele o ka ʻAha Kau Kānāwai: www.capitol.hawaii.gov.

Copies of the proposed SD1 are available from the Senate Document Center and on the Legislature's Web site:  www.capitol.hawaii.gov.

 

 

 

ʻOIAI HE HĀLĀWAI HOʻOHOLO MANAʻO KĒIA, ʻAʻOLE NŌ HOʻI E ʻAE ʻIA KA ʻŌLELO HŌʻIKE.

AS THIS IS A DECISION MAKING MEETING, NO TESTIMONY WILL BE ACCEPTED.

 

 

No Nā Papa ‘Ōlelo Ho‘olaha I Ho‘ololi ‘Ia: Kahawaena ‘ia nā pila i kāpae ‘ia a kahalalo ‘ia nā pila i pāku‘i ‘ia. Kahawaena ‘ia me ke kahalalo pū ‘ia nā pila i kāpae ‘ia mai ka papa kumumana‘o.

FOR AMENDED NOTICES:  Measures that have been deleted are stricken through and measures that have been added are underscored.  If a measure is both underscored and stricken through, that measure has been deleted from the agenda.

 

 

No nā mea pono kōkua unuhi, a i ‘ole kekahi mau mea lawelawe ‘ē a‘e no ke komo ‘ana i nā hanana ma ka ‘aha ho‘olohe, e kāhea aku i ke kākau ‘ōlelo kōmike he 24 hola ma ka li‘ili‘i loa ma mua o ka ‘aha ho‘olohe i mea e hiki ai ke ho‘omākaukau pono.

If you require auxiliary aids or services to participate in the public hearing process (i.e. ASL or foreign language interpreter, or wheelchair accessibility), please contact the committee clerk at least 24 hours prior to the hearing so that arrangements can be made.

 

No Ka ‘Ike ‘Ē A‘e, E Kelepona Aku I Ke Kākau ‘Ōlelo Kōmike Ma (808) 586-7793

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CALL THE COMMITTEE CLERK AT (808)586-7793

 

_____________________________________

Senator Maile S.L. Shimabukuro

Chair