Ka ‘Aha Kenekoa

THE SENATE

 

Ka ‘Aha ‘Ōlelo Kanakolu

THE THIRTIETH LEGISLATURE

 

‘Aha Kau Kānāwai 2019

REGULAR SESSION OF 2019

 

Ke Kōmike Ho‘okolokolo

COMMITTEE ON JUDICIARY

Kenekoa/Senator Karl Rhoads, Luna Ho‘omalu/Chair

Kenekoa/Senator Glenn Wakai, Hope Luna Ho‘omalu/Vice Chair

 

 

‘Ōlelo Ho‘olaha No Ka ‘Aha Ho‘olohe

NOTICE OF HEARING

 

 

Lā / DATE:

Pōʻalima, Malaki 15, 2019 / Friday, March 15, 2019

Hola / TIME:

9:00 a.m.

Wahi / PLACE:

Lumi ‘Aha Kūkā 016 / Conference Room 016

Ke Kapikala Moku‘āina / State Capitol

415 South Beretania Street

 

 

Papa Kumuhana

A G E N D A

 

HB 510, HD2

      (HSCR1273)

      Status & Testimony

RELATING TO THE JUDICIARY.

Appropriates funds for the Judiciary for the fiscal biennium beginning July 1, 2019, and ending June 30, 2021.  (HB510 HD2)

 

JDC, WAM

HB 1452, HD1

      (HSCR1233)

      Status & Testimony

RELATING TO CIVIL LEGAL SERVICES.

Establishes and appropriates funds for the Hawaii Legal Aid Interagency Roundtable to facilitate cooperation between various state agencies regarding civil legal services and access to justice.  Appropriates funds for the Judiciary to purchase civil legal services for low- and moderate-income persons.  (HB1452 HD1)

 

JDC, WAM

HB 942, HD2

      (HSCR1247)

      Status & Testimony

MAKING APPROPRIATIONS FOR CLAIMS AGAINST THE STATE, ITS OFFICERS, OR ITS EMPLOYEES.

Makes appropriations for claims against the State, its officers, and its employees.  (HB942 HD2)

 

JDC, WAM

HB 507, HD1

      (HSCR951)

      Status & Testimony

RELATING TO SEARCH WARRANTS.

Authorizes a judge or magistrate to approve a search warrant based on sworn oral statements or electronic communications.  (HB507 HD1)

 

JDC

HB 627, HD1

      (HSCR966)

      Status & Testimony

RELATING TO CAMPAIGN FINANCE.

Classifies any independent expenditure as a contribution to a candidate or as a contribution to each opposing candidate.  Requires any advertisement by a noncandidate committee that makes only independent expenditures to disclose all contributors for the advertisement.  (HB627 HD1)

 

JDC, WAM

HB 807, HD1

      (HSCR956)

      Status & Testimony

RELATING TO OFFENSES AGAINST PUBLIC ADMINISTRATION.

Amends the misdemeanor offense of unsworn falsification to authorities to include knowingly making a false statement to a state investigator or county inspector in certain circumstances.  (HB807 HD1)

 

JDC

HB 1261, HD1

      (HSCR941)

      Status & Testimony

RELATED TO JUDICIAL PROCEEDINGS.

Extends for two years the requirement that decisions in contested case hearings of the Commission on Water Resource Management, Land Use Commission, Public Utilities Commission, Hawaii Community Development Authority, and those involving conservation districts be appealed directly to the Supreme Court, with certain exceptions.  (HB1261 HD1)

 

JDC, WAM

HB 1279, HD1

      (HSCR1275)

      Status & Testimony

RELATING TO THE OVERSIGHT OF ELECTION ACTIVITIES.

Appropriates funds for the fiscal biennium 2019-2021 operating budget of the Campaign Spending Commission and Office of Elections under the purview of the House of Representatives Standing Committee on Judiciary.  (HB1279 HD1)

 

JDC, WAM

HB 1352, HD2

      (HSCR1278)

      Status & Testimony

RELATING TO THE DEPARTMENT OF THE ATTORNEY GENERAL OPERATING BUDGET.

Department of the Attorney General Operating Budget.  (HB1352 HD2)

 

JDC, WAM

HB 1350, HD1

      (HSCR1276)

      Status & Testimony

RELATING TO THE CAMPAIGN SPENDING COMMISSION OPERATING BUDGET.

Provides funding for the operations of the Campaign Spending Commission for the fiscal biennium beginning July 1, 2019, and ending June 30, 2021.  (HB1350 HD1)

 

JDC, WAM

HB 1356, HD1

      (HSCR1231)

      Status & Testimony

RELATING TO THE OFFICE OF ELECTIONS OPERATING BUDGET.

Appropriates funds to the Office of Elections operating budget for the 2020 election voting contract, 2021 reapportionment, and 4 temporary positions.  (HB1356 HD1)

 

JDC, WAM

HB 1354, HD2

      (HSCR1280)

      Status & Testimony

RELATING TO THE OFFICE OF INFORMATION PRACTICES BUDGET.

Provides additional funding for the operations of the Office of Information Practices for the fiscal biennium beginning July 1, 2019, and ending June 30, 2021.  (HB1354 HD2)

 

JDC, WAM

HB 1353, HD1

      (HSCR1279)

      Status & Testimony

RELATING TO THE OFFICE OF THE PUBLIC DEFENDER OPERATING BUDGET.

Appropriates funds for the operating budget for the Office of the Public Defender for the fiscal biennium 2019-2021.  (HB1353 HD1)

 

JDC, WAM

HB 1382, HD2

      (HSCR1232)

      Status & Testimony

RELATING TO CAMPAIGN FINANCE.

Prohibits campaign fundraising on the property of persons that have accepted legislatively appropriated funds that exceed an unspecified aggregate value or received or rendered services to the State.  (HB1382 HD2)

 

JDC, WAM

HB 1490, HD2

      (HSCR1234)

      Status & Testimony

RELATING TO CAMPAIGN FINANCE.

Amends the prohibition of contributions by state and county contractors under Hawaii's campaign finance laws to include officers or board members of a contractor, including contractors who provide goods or utilities.  (HB1490 HD2)

 

JDC, WAM

 

 

 

Inā lawa ka manawa, e ho‘oholo mana‘o ma hope pono.

Decision Making to follow, if time permits.

 

E waiho mai i kāu ‘ōlelo hō‘ike no ke Kōmike Ho‘okolokolo ma o ke kaomi ‘ana ma ‘ane‘i.

Click here to submit testimony to the Senate Committee on Judiciary.

 

Hiki ke waiho mai i ka ‘ōlelo hō‘ike a hiki i 24 hola ma mua o ka ho‘omaka ‘ana o ka ‘aha ho‘olohe.

Testimony may be submitted up to 24 hours prior to the start of the hearing.

 

Inā makemake e waiho i ‘ōlelo hō‘ike ha‘i waha, he ‘elua minuke wale nō ka lō‘ihi loa.

Those wishing to provide oral testimony will be limited to two minutes.

 

No Nā Papa ‘Ōlelo Ho‘olaha I Ho‘ololi ‘Ia: Kahawaena ‘ia nā pila i kāpae ‘ia a kahalalo ‘ia nā pila i pāku‘i ‘ia. Kahawaena ‘ia me ke kahalalo pū ‘ia nā pila i kāpae ‘ia mai ka papa kumumana‘o.

FOR AMENDED NOTICES:  Measures that have been deleted are stricken through and measures that have been added are underscored.  If a measure is both underscored and stricken through, that measure has been deleted from the agenda.

 

No nā mea pono kōkua unuhi, a i ‘ole kekahi mau mea lawelawe ‘ē a‘e no ke komo ‘ana i nā hanana ma ka ‘aha ho‘olohe, e kāhea aku i ke kākau ‘ōlelo kōmike he 24 hola ma ka li‘ili‘i loa ma mua o ka ‘aha ho‘olohe i mea e hiki ai ke ho‘omākaukau pono.

If you require auxiliary aids or services to participate in the public hearing process (i.e. ASL or foreign language interpreter, or wheelchair accessibility), please contact the committee clerk at least 24 hours prior to the hearing so that arrangements can be made.

 

No Ka ‘Ike ‘Ē A‘e, E Kelepona Aku I Ke Kākau ‘Ōlelo Kōmike Ma (808) 586-6130.

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CALL THE COMMITTEE CLERK AT (808) 586-6130.

 

 

 

 

_____________________________________

Kenekoa/Senator Karl Rhoads

Luna Ho‘omalu/Chair