Ka ‘Aha Kenekoa

THE SENATE

 

Ka ‘Aha ‘Ōlelo Kanakolu

THE THIRTIETH LEGISLATURE

 

‘Aha Kau Kānāwai 2019

REGULAR SESSION OF 2019

 

Ke Kōmike Ho‘okolokolo

COMMITTEE ON JUDICIARY

Kenekoa/Senator Karl Rhoads, Luna Ho‘omalu/Chair

Kenekoa/Senator Glenn Wakai, Hope Luna Ho‘omalu/Vice Chair

 

 

Ōlelo Hoolaha i Hooponono ia No Ka Aha Hoolohe

AMENDED NOTICE OF HEARING

 

 

Lā / DATE:

Pōʻalua, Malaki 12, 2019 / Tuesday, March 12, 2019

Hola / TIME:

9:00 a.m.

Wahi / PLACE:

Lumi ‘Aha Kūkā 016 / Conference Room 016

Ke Kapikala Moku‘āina / State Capitol

415 South Beretania Street

 

 

Papa Kumuhana i Hooponono ia

A M E N D E D A G E N D A

 

HB 162, HD1

      (HSCR962)

      Status & Testimony

RELATING TO VIOLATIONS OF CAMPAIGN FINANCE LAW.

Amends the allowable administrative fines for campaign finance violations committed by certain noncandidate committees making only independent expenditures.  Prohibits the establishment of noncandidate committees that only make independent expenditures within 14 days of any election.  (HB162 HD1)

 

JDC, WAM

HB 168

      (HSCR927)

      Status & Testimony

RELATING TO THE ELECTRONIC TRANSMISSION OF BALLOTS.

Authorizes a voter with special needs to request that a ballot be forwarded by electronic transmission at any time.

 

JDC

HB 709, HD1

      (HSCR968)

      Status & Testimony

PROPOSING AN AMENDMENT TO ARTICLE II OF THE CONSTITUTION OF THE STATE OF HAWAII.

Proposes an amendment to the Hawaii State Constitution to allow a recount of votes cast at an election to be conducted in a manner to be provided by law.  (HB709 HD1)

 

JDC, WAM

HB 766, HD1

      (HSCR969)

      Status & Testimony

RELATING TO SERVICE IN NON-CRIMINAL PROCEEDINGS.

Establishes a task force within the Judiciary to review allowing service of notice and process by electronic mail in civil and administrative proceedings.  (HB766 HD1)

 

JDC

HB 903, HD1

      (HSCR970)

      Status & Testimony

RELATING TO THE JUDICIARY.

Requires the Judiciary to establish a financial hardship task force.  (HB903 HD1)

 

JDC, WAM

HB 1268

      (HSCR929)

      Status & Testimony

RELATING TO STATUTORY REVISION:  AMENDING OR REPEALING VARIOUS PROVISIONS OF THE HAWAII REVISED STATUTES AND THE SESSION LAWS OF HAWAII FOR THE PURPOSES OF CORRECTING ERRORS AND REFERENCES, CLARIFYING LANGUAGE, AND DELETING OBSOLETE OR UNNECESSARY PROVISIONS.

Amends or repeals various provisions of the Hawaii Revised Statutes and the Session Laws of Hawaii for the purposes of correcting errors and references, clarifying language, and deleting obsolete or unnecessary provisions.

 

JDC

HB 1380, HD1

      (HSCR899)

      Status & Testimony

RELATING TO CAMPAIGN FINANCE.

Creates a comprehensive public funding program for candidates for county elections beginning in 2022.  Appropriates funds to the Campaign Spending Commission.  (HB1380 HD1)

 

JDC, WAM

HB 18, HD1

      (HSCR1089)

      Status & Testimony

RELATING TO CHILDHOOD SEXUAL ABUSE.

Repeals statutory limitations on the time period in which a survivor of childhood sexual abuse may file suit.  (HB18 HD1)

 

JDC, WAM

HB 132, HD2

      (HSCR1062)

      Status & Testimony

RELATING TO FEMALE GENITAL MUTILATION.

Establishes the class B felony offense of prohibited acts related to female genital mutilation.  Includes commission of prohibited acts related to female genital mutilation in the statutory definition of child abuse or neglect and as a prohibited act under the State's Child Protective Act.  (HB132 HD2)

 

JDC

[Measure deleted on 03-11-2019]

HB 165

      (HSCR473)

      Status & Testimony

RELATING TO CAMPAIGN REPORTS.

Requires candidates who do not intend to receive or spend more than $1,000 in an election period to notify the Campaign Spending Commission of this intention by 6/30 of an election year, and noncandidate committees that do not intend to receive or spend more than $1,000 in an election period to notify the Commission of this intention by the 5th day before the due date of the preliminary primary report.

 

JDC

HB 626

      (HSCR965)

      Status & Testimony

RELATING TO VACANCIES.

Requires vacancies in the offices of United States Senator, State Senator, and State Representative to be filled by special election.

 

JDC, WAM

 

 

 

Inā lawa ka manawa, e ho‘oholo mana‘o ma hope pono.

Decision Making to follow, if time permits.

 

E waiho mai i kāu ‘ōlelo hō‘ike no ke Kōmike Ho‘okolokolo ma o ke kaomi ‘ana ma ‘ane‘i.

Click here to submit testimony to the Senate Committee on Judiciary.

 

 

Hiki ke waiho mai i ka ‘ōlelo hō‘ike a hiki i 24 hola ma mua o ka ho‘omaka ‘ana o ka ‘aha ho‘olohe.

Testimony may be submitted up to 24 hours prior to the start of the hearing.

 

Inā makemake e waiho i ‘ōlelo hō‘ike ha‘i waha, he ‘elua minuke wale nō ka lō‘ihi loa.

Those wishing to provide oral testimony will be limited to two minutes.

 

No Nā Papa ‘Ōlelo Ho‘olaha I Ho‘ololi ‘Ia: Kahawaena ‘ia nā pila i kāpae ‘ia a kahalalo ‘ia nā pila i pāku‘i ‘ia. Kahawaena ‘ia me ke kahalalo pū ‘ia nā pila i kāpae ‘ia mai ka papa kumumana‘o.

FOR AMENDED NOTICES:  Measures that have been deleted are stricken through and measures that have been added are underscored.  If a measure is both underscored and stricken through, that measure has been deleted from the agenda.

 

No nā mea pono kōkua unuhi, a i ‘ole kekahi mau mea lawelawe ‘ē a‘e no ke komo ‘ana i nā hanana ma ka ‘aha ho‘olohe, e kāhea aku i ke kākau ‘ōlelo kōmike he 24 hola ma ka li‘ili‘i loa ma mua o ka ‘aha ho‘olohe i mea e hiki ai ke ho‘omākaukau pono.

If you require auxiliary aids or services to participate in the public hearing process (i.e. ASL or foreign language interpreter, or wheelchair accessibility), please contact the committee clerk at least 24 hours prior to the hearing so that arrangements can be made.

 

No Ka ‘Ike ‘Ē A‘e, E Kelepona Aku I Ke Kākau ‘Ōlelo Kōmike Ma (808) 586-6130.

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CALL THE COMMITTEE CLERK AT (808) 586-6130.

 

 

 

 

_____________________________________

Kenekoa/Senator Karl Rhoads

Luna Ho‘omalu/Chair