Ka Aha Kenekoa

THE SENATE

 

Ka Aha Ōlelo Kanakolu

THE THIRTIETH LEGISLATURE

 

Aha Kau Kānāwai 2019

REGULAR SESSION OF 2019

 

Ke Kōmike Ho‘okolokolo

COMMITTEE ON JUDICIARY

Kenekoa/Senator Karl Rhoads, Luna Hoomalu/Chair

Kenekoa/Senator Glenn Wakai, Hope Luna Hoomalu/Vice Chair

 

 

Ua Hoopanee ia nā Pila a i ka Pōalua, Pepeluali 26, 2019

MEASURES DEFERRED TO Tuesday, February 26, 2019

 

Lā / DATE:

alua, Pepeluali 26, 2019 / Tuesday, February 26, 2019

Hola / TIME:

11:30 a.m.

Wahi / PLACE:

Lumi Aha Kūkā 016 / Conference Room 016

Ke Kapikala Mokuāina / State Capitol

415 South Beretania Street

 

 

Ka Hooholo Manao ana ma nā Pila i Helu ia ma Lalo Nei:

DECISION MAKING ON THE FOLLOWING MEASURE(S):

 

SB 340

      (SSCR59)

      Status & Testimony

RELATING TO THE BOARD OF EDUCATION.

Amends the board of education's membership by inviting the exclusive representative for bargaining unit (5) to appoint a nonvoting public school teacher representative to the board.

 

EDU, JDC

SB 1451

      (SSCR155)

      Status & Testimony

RELATING TO STATE HOLIDAYS.

Reestablishes La Ku‘oko‘a, Hawaiian Recognition Day, as an official state holiday.

 

HWN, JDC

SB 1175

      Status & Testimony

RELATING TO COVERED OFFENDER REGISTRATION.

Requires registration of defendants who have had covered offenses dismissed due to mental or physical disease, disorder, or defect or have been involuntarily hospitalized in lieu of prosecution; clarifies and that criminal justice agencies may access registration information.

 

JDC

 

 

 

 

Aole e ae ia ka ōlelo hōike.

No testimony will be accepted.

 

No Nā Papa ‘Ōlelo Ho‘olaha I Ho‘ololi ‘Ia: Kahawaena ‘ia nā pila i kāpae ‘ia a kahalalo ‘ia nā pila i pāku‘i ‘ia. Kahawaena ‘ia me ke kahalalo pū ‘ia nā pila i kāpae ‘ia mai ka papa kumumana‘o.

FOR AMENDED NOTICES:  Measures that have been deleted are stricken through and measures that have been added are underscored.  If a measure is both underscored and stricken through, that measure has been deleted from the agenda.

 

No nā mea pono kōkua unuhi, a i ‘ole kekahi mau mea lawelawe ‘ē a‘e no ke komo ‘ana i nā hanana ma ka ‘aha ho‘olohe, e kāhea aku i ke kākau ‘ōlelo kōmike he 24 hola ma ka li‘ili‘i loa ma mua o ka ‘aha ho‘olohe i mea e hiki ai ke ho‘omākaukau pono.

If you require auxiliary aids or services to participate in the public hearing process (i.e. ASL or foreign language interpreter, or wheelchair accessibility), please contact the committee clerk at least 24 hours prior to the hearing so that arrangements can be made.

 

No Ka Ike Ē Ae, E Kelepona Aku I Ke Kākau Ōlelo Kōmike Ma (808) 586-6130.

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CALL THE COMMITTEE CLERK AT (808) 586-6130.