Ka ‘Aha Kenekoa

THE SENATE

 

Ka ‘Aha ‘Ōlelo Kanakolu

THE THIRTIETH LEGISLATURE

 

‘Aha Kau Kānāwai 2019

REGULAR SESSION OF 2019

 

Ke Kōmike Ho‘okolokolo

COMMITTEE ON JUDICIARY

Kenekoa/Senator Karl Rhoads, Luna Ho‘omalu/Chair

Kenekoa/Senator Glenn Wakai, Hope Luna Ho‘omalu/Vice Chair

 

 

‘Ōlelo Ho‘olaha No Ka ‘Aha Ho‘olohe

NOTICE OF HEARING

 

 

Lā / DATE:

Pōʻalima, Pepeluali 1, 2019 / Friday, February 1, 2019

Hola / TIME:

9:00 a.m.

Wahi / PLACE:

Lumi ‘Aha Kūkā 016 / Conference Room 016

Ke Kapikala Moku‘āina / State Capitol

415 South Beretania Street

 

 

Papa Kumuhana

A G E N D A

 

SB 3

      Status & Testimony

RELATING TO GUARDIANSHIP.

Requires the court to appoint an attorney to represent the respondent in a guardianship petition.  Requires the court appointed attorney to meet with the respondent at least once prior to the guardianship petition hearing.

 

JDC, WAM

SB 4

      Status & Testimony

PROPOSING AN AMENDMENT TO THE HAWAII STATE CONSTITUTION TO AMEND THE QUALIFYING AGE OF VOTERS FOR ANY STATE OR LOCAL ELECTION.

Proposes a constitutional amendment to lower the qualifying age of voters for any state or local election to sixteen years of age.

 

JDC, WAM

SB 97

      Status & Testimony

RELATING TO ELECTIONS.

Requires the office of elections to join the Electronic Registration Information Center and share information with counties to encourage voter participation and ensure integrity of voter registration rolls.  Appropriates moneys.

 

JDC, WAM

SB 105

      Status & Testimony

RELATING TO JURY DUTY.

Clarifies that jurors are entitled to reimbursement for reasonable transportation costs to and from the court.  Includes rail fare, bicycle rental, or taxi costs or other hired car service up to a specified maximum amount.

 

JDC, WAM

SB 130

      Status & Testimony

RELATING TO CIVIL LEGAL SERVICES.

Appropriates funds for the judiciary to purchase civil legal services for low and moderate income persons.

 

JDC, WAM

SB 206

      Status & Testimony

RELATED TO CAMPAIGN FINANCE.

Increases the amount of fines that may be assessed against a noncandidate committee for violations of organizational report requirements.  Increases the amount of fines that may be assessed for violations of advertisement requirements.

 

JDC, WAM

SB 288

      Status & Testimony

RELATING TO THE DEPARTMENT OF THE ATTORNEY GENERAL.

Appropriates funds for the Department of the Attorney General.  Appropriates funds.  Effective 7/1/2050.

 

JDC, WAM

SB 424

      Status & Testimony

RELATING TO CRIMINAL RECORDS.

Establishes the Uniform Criminal Records Accuracy Act in the State.

 

JDC, WAM

SB 852

      Status & Testimony

RELATING TO RESTITUTION FOR VICTIMS OF CRIME.

Clarifies that reimbursement to crime victims includes lost wages, mental health treatment, and therapy.

 

JDC, WAM

 

 

 

Inā lawa ka manawa, e ho‘oholo mana‘o ma hope pono.

Decision Making to follow, if time permits.

 

E waiho mai i kāu ‘ōlelo hō‘ike no ke Kōmike Ho‘okolokolo ma o ke kaomi ‘ana ma ‘ane‘i.

Click here to submit testimony to the Senate Committee on Judiciary.

 

Hiki ke waiho mai i ka ‘ōlelo hō‘ike a hiki i 24 hola ma mua o ka ho‘omaka ‘ana o ka ‘aha ho‘olohe.

Testimony may be submitted up to 24 hours prior to the start of the hearing.

 

Inā makemake e waiho i ‘ōlelo hō‘ike ha‘i waha, he ‘elua minuke wale nō ka lō‘ihi loa.

Those wishing to provide oral testimony will be limited to two minutes.

 

No Nā Papa ‘Ōlelo Ho‘olaha I Ho‘ololi ‘Ia: Kahawaena ‘ia nā pila i kāpae ‘ia a kahalalo ‘ia nā pila i pāku‘i ‘ia. Kahawaena ‘ia me ke kahalalo pū ‘ia nā pila i kāpae ‘ia mai ka papa kumumana‘o.

FOR AMENDED NOTICES:  Measures that have been deleted are stricken through and measures that have been added are underscored.  If a measure is both underscored and stricken through, that measure has been deleted from the agenda.

 

No nā mea pono kōkua unuhi, a i ‘ole kekahi mau mea lawelawe ‘ē a‘e no ke komo ‘ana i nā hanana ma ka ‘aha ho‘olohe, e kāhea aku i ke kākau ‘ōlelo kōmike he 24 hola ma ka li‘ili‘i loa ma mua o ka ‘aha ho‘olohe i mea e hiki ai ke ho‘omākaukau pono.

If you require auxiliary aids or services to participate in the public hearing process (i.e. ASL or foreign language interpreter, or wheelchair accessibility), please contact the committee clerk at least 24 hours prior to the hearing so that arrangements can be made.

 

No Ka ‘Ike ‘Ē A‘e, E Kelepona Aku I Ke Kākau ‘Ōlelo Kōmike Ma (808) 586-6130.

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CALL THE COMMITTEE CLERK AT (808) 586-6130.

 

 

 

 

_____________________________________

Kenekoa/Senator Karl Rhoads

Luna Ho‘omalu/Chair