Ka ‘Aha Kenekoa

THE SENATE

 

Ka ‘Aha ‘Ōlelo Kanakolu

THE THIRTIETH LEGISLATURE

 

‘Aha Kau Kānāwai 2019

REGULAR SESSION OF 2019

 

COMMITTEE ON HAWAIIAN AFFAIRS

Kenekoa/Senator Maile S.L. Shimabukuro, Luna Ho‘omalu/Chair

Kenekoa/Senator Kaiali‘i Kahele, Hope Luna Ho‘omalu/Vice Chair

 

 

 

‘Ōlelo Ho‘olaha No Ka ‘Aha Ho‘olohe

 AMENDED NOTICE OF HEARING

 

 

Lā / DATE:

Pōˊalua, Pepeluali 5, 2019/

Tuesday, February 5, 2019

Hola /TIME:

1:15PM

Wahi/PLACE:

Lumi ‘Aha Kūkā 016 / Conference Room 016

Ke Kapikala Moku‘āina / State Capitol

415 South Beretania Street

 

  A M E N D E D  A G E N D A

 

 

 

 

 

SB 1451

      Status & Testimony

RELATING TO STATE HOLIDAYS.

Reestablishes La Ku‘oko‘a, Hawaiian Recognition Day, as an official state holiday.

 

HWN, JDC

Measure added on 01-31-19

SB 728

      Status & Testimony

RELATING TO THE OFFICE OF HAWAIIAN AFFAIRS.

Increases the amount of money available from partial public funding to candidates running for the board of trustees, office of Hawaiian affairs, to match the amount available to candidates running for the office of lieutenant governor.

 

HWN, JDC/WAM

SB 729

      Status & Testimony

RELATING TO THE OFFICE OF HAWAIIAN AFFAIRS.

Amends ballot requirements to display candidates for the board of trustees, office of Hawaiian affairs, by residency and non-residency requirements and to randomize the order of candidate names within those groupings.

 

 

HWN, JDC/WAM

SB 730

      Status & Testimony

RELATING TO THE OFFICE OF HAWAIIAN AFFAIRS.

Establishes term limits of not more than the lesser of three terms or twelve years for members of the board of trustees, office of Hawaiian affairs. 

 

HWN, JDC

SB 681

      Status & Testimony

RELATING TO TERM LIMITS.

Prohibits a member of the board of trustees of the office of Hawaiian affairs from serving more than two consecutive four-year terms.  Permits reelection after an absence of a full four-year term.

 

HWN, JDC

SB 1295

      Status & Testimony

RELATING TO THE OFFICE OF HAWAIIAN AFFAIRS ELECTIONS.

Requires two at-large seats to reside in an urban district and two at-large seats to reside in a rural district.  Requires one urban district candidate and one rural district candidate to be elected in any election cycle.  Changes the term of the member who receives the lowest number of votes in the 2020 general election to serve a term of two years and a term of four years after the general election of 2022.  Takes effect upon approval; provided that part I shall take effect on January 1, 2022.

 

HWN, JDC

Measure added

On 01-30-19

 

 

 

 

Inā lawa ka manawa, e ho‘oholo mana‘o ma hope pono.

Decision Making to follow, if time permits.

 

 

E waiho mai i kāu ‘ōlelo hō‘ike no ke Kōmike Kuleana Hawai‘i ma o ke kaomi ‘ana ma ‘ane‘i.

Click here to submit testimony to the Senate Committee on Hawaiian Affairs.

 

 

Hiki ke waiho mai i ka ‘ōlelo hō‘ike a hiki i 24 hola ma mua o ka ho‘omaka ‘ana o ka ‘aha ho‘olohe.

Testimony may be submitted up to 24 hours prior to the start of the hearing.

 

Inā makemake e waiho i ‘ōlelo hō‘ike ha‘i waha, he ‘elua minuke wale nō ka lō‘ihi loa.

Those wishing to provide oral testimony will be limited to two minutes.

 

 

No Nā Papa ‘Ōlelo Ho‘olaha I Ho‘ololi ‘Ia: Kahawaena ‘ia nā pila i kāpae ‘ia a kahalalo ‘ia nā pila i pāku‘i ‘ia. Kahawaena ‘ia me ke kahalalo pū ‘ia nā pila i kāpae ‘ia mai ka papa kumumana‘o.

FOR AMENDED NOTICES:  Measures that have been deleted are stricken through and measures that have been added are underscored.  If a measure is both underscored and stricken through, that measure has been deleted from the agenda.

 

No nā mea pono kōkua unuhi, a i ‘ole kekahi mau mea lawelawe ‘ē a‘e no ke komo ‘ana i nā hanana ma ka ‘aha ho‘olohe, e kāhea aku i ke kākau ‘ōlelo kōmike he 24 hola ma ka li‘ili‘i loa ma mua o ka ‘aha ho‘olohe i mea e hiki ai ke ho‘omākaukau pono.

If you require auxiliary aids or services to participate in the public hearing process (i.e., interpretive services (oral or written), ASL interpreter, or wheelchair accessibility), please contact the committee clerk at least 24 hours prior to the hearing so that arrangements can be made.

 

No Ka ‘Ike ‘Ē A‘e, E Kelepona Aku I Ke Kākau ‘Ōlelo Kōmike Ma (808) 586-7793

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CALL THE COMMITTEE CLERK AT (808)586-7793.

 

 

 

 

 

_____________________________________

Senator Maile S.L. Shimabukuro

Chair