Ka ‘Aha Kenekoa

THE SENATE

 

Ka ‘Aha ‘Ōlelo Iwakāluakumamāiwa

THE TWENTY-NINTH LEGISLATURE

 

‘Aha Kau Kānāwai 2018

REGULAR SESSION OF 2018

 

COMMITTEE ON HAWAIIAN AFFAIRS

Kenekoa/Senator Maile S.L. Shimabukuro, Luna Ho‘omalu/Chair

Kenekoa/Senator Brickwood Galuteria, Hope Luna Ho‘omalu/Vice Chair

 

COMMITTEE ON JUDICIARY

Kanekoa/Senator Brian T. Taniguchi, Luna Ho‘omalu/Chair

Kanekoa/Senator Karl Rhoads, Hope Luna Ho‘omalu/Vice Chair

 

No Ka ‘Aha Ho‘olohe

NOTICE OF HEARING

 

 

Lā/DATE:

‘ahā, Pepeluali 8, 2018/Thursday, February 8, 2018

Hola/TIME:

1:30 p.m.

Wahi /PLACE:

Lumi ‘Aha Kūkā 016/Conference Room 016

Ke Kapikala Moku‘āina/State Capitol

415 South Beretania Street

 

Papa Kumuhana

A G E N D A

 

 

 

 

SB 2580

      Status & Testimony

RELATING TO THE KING KAMEHAMEHA CELEBRATION COMMISSION.

Appropriates funds to the department of accounting and general services to establish one full-time equivalent (1.0 FTE) position for the executive director of the King Kamehameha Celebration Commission.  Appropriates funds to fund the costs incurred by the annual King Kamehameha day celebration events.

 

HWN/JDC, WAM

SB 2581

      Status & Testimony

RELATING TO THE KING KAMEHAMEHA CELEBRATION COMMISSION.

Increases the number of members on the King Kamehameha celebration commission from thirteen to fifteen.  Establishes an executive director to be appointed by the commission.

 

HWN/JDC, WAM

 

 

 

 

Inā lawa ka manawa, e ho‘oholo mana‘o ma hope iho.

Decision Making to follow, if time permits.

 

E kaomi i ne‘i no ka hā‘awi ‘ana aku i kou mana‘o hō‘ike i ke Kōmike Kōmike no ke Kuleana Hawai‘i.

Click here to submit testimony.

 

Hiki ke waiho aku i ka ‘ōlelo hō‘ike 24 hola ma mua o ka ho‘omaka ‘ana o ka ‘aha ho‘olohe.

Testimony may be submitted up to 24 hours prior to the start of the hearing.

 

No Nā Papa ‘Ōlelo Ho‘olaha I Ho‘ololi ‘Ia: Ua kāpae ‘ia nā Pila me nā kaha kāpae a ua ho‘ohui ‘ia nā Pila me nā kahalalo. Inā loa‘a he kaha kāpae a me kekahi kahalalo i kekahi pila, ua kāpae ‘ia kēlā Pila mai ka papa kumuhana.

FOR AMENDED NOTICES:  Measures that have been deleted are stricken through and measures that have been added are underscored.  If a measure is both underscored and stricken through, that measure has been deleted from the agenda.

 

No nā mea pono kōkua unuhi, a i ‘ole kekahi mau mea lawelawe ‘ē a‘e no ka ho‘ohana ‘ana i ka ‘aha ho‘olohe, e kāhea aku i ke kākau ‘ōlelo kōmike he 24 hola a ‘oi paha ma mua o ka ‘aha ho‘olohe i mea e kōkua ai i ka ho‘omākaukau ‘ana.

If you require auxiliary aids or services to participate in the public hearing process (i.e. ASL or foreign language interpreter, or wheelchair accessibility), please contact the committee clerk at least 24 hours prior to the hearing so that arrangements can be made.

 

No Ka ‘Ike ‘Ē A‘e, E Kelepona Aku I Ke Kākau ‘Ōlelo Kōmike Ma (808) 586-7793.

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CALL THE COMMITTEE CLERK AT (808)586-7793.

 

 

_____________________________________

Kanekoa/Senator Brian T. Taniguchi

Luna Ho‘omalu/Chair

 

_____________________________________

Kanekoa/Senator Maile S.L. Shimabukuro

Luna Ho‘omalu/Chair