Ka ‘Aha Kenekoa

THE SENATE

 

Ka ‘Aha ‘Ōlelo Kanaiwakūmāiwa

THE TWENTY-NINTH LEGISLATURE

 

‘Aha Kau Kānāwai 2017

REGULAR SESSION OF 2017

 

Ke Kōmike no ke Kuleana Hawaii

COMMITTEE ON HAWAIIAN AFFAIRS

Kenekoa/Senator Maile S.L. Shimabukuro, Luna Ho‘omalu/ Chair

Kenekoa/Senator Brickwood Galuteria, Hope Luna Ho‘omalu/Vice Chair

 

No ka Hooholo Manao

NOTICE OF DECISION MAKING

Ua ho‘omalolo ‘ia nā pila i ka Pō‘ahā, Malaki 16, 2017

MEASURES DEFERRED TO THURSDAY, MARCH 16, 2017

 

 

La/DATE:

Malaki 16, 2017/March 16, 2017

Hola/TIME:

1:16 p.m.

Wahi/PLACE:

Lumi ‘Aha Kūkā 016/ Conference Room 016

Ke Kapikala Moku‘āina/ State Capitol

415 South Beretania StreetPapa Kukumana‘o

A G E N D A


Ua lohe ia nā Pila iho I ka lā Malaki 14, 2017
The following measure(s) were previously heard on March 14, 2017

 

HB 451, HD1

      (HSCR963)

      Status & Testimony

RELATING TO THE HAWAIIAN HOMES COMMISSION ACT.

Reduces the minimum Hawaiian blood quantum requirement of certain successors to lessees of Hawaiian home lands from one-quarter to one thirty-second.  (HB451 HD1)

 

HWN, JDL

 

HB 620, HD1

      (HSCR871)

      Status & Testimony

 

 

 

RELATING TO THE KAHO‘OLAWE ISLAND RESERVE COMMISSION.

Appropriates funds to support the Kaho‘olawe Island Reserve Commission.  (HB620 HD1)

 

HWN, WAM

 

 

 

He aha hooholo manao wale nō kēia. ʻAʻole ʻae ʻia ka ʻōlelo hōʻike e ka lehulehu.
Decision making meeting only. No public testimony will be accepted.


 

No Nā Papa Kukumana‘o I Ho‘ololi la: Ua kāpae ‘ia nā Pila me nā kaha kāpae a ua ho‘ohui ‘ia nā Pila me nā kahalalo;  Ina loa‘a he kaha kāpae a me kekahi kahalalo I kekahi pila,ua kāpae ‘ia kēlā Pila mai ka Papa kukumana‘o.

FOR AMENDED NOTICES:  Measures that have been deleted are stricken through and measures that have been added are underscored.  If a measure is both underscored and stricken through, that measure has been deleted from the agenda.

 

No nā mea kokua unuhi,a I ‘ole kekahi mau mea lawelawe ‘e a‘e no ka ho‘ohana ‘ana I ka ‘aha ho‘olohe, e kāhea aku I ke kākau ‘ōlelo kōmike he 24 hola a emi iho ma mua o ka ‘aha ho‘olohe I mea e kokua a I ka ho‘omākaukau ‘ana.

If you require auxiliary aids or services to participate in the public hearing process (i.e. ASL or foreign language interpreter, or wheelchair accessibility), please contact the committee clerk at least 24 hours prior to the hearing so that arrangements can be made.

No Ka ‘Ike Ē A‘e E Kelepona Aku I Ke Kākau ‘
Ōlelo Kōmike Ma (808) 586-7793.

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CALL THE COMMITTEE CLERK AT (808)586-7793.

 

           

.