Ka ‘Aha Kenekoa

THE SENATE

 

Ka ‘Aha ‘Olelo Kanaiwakūmāiwa

THE TWENTY-NINTH LEGISLATURE

 

‘Aha Kau Kānāwai 2017

REGULAR SESSION OF 2017

 

Ke Komike no ka Kuleana Hawaii

COMMITTEE ON HAWAIIAN AFFAIRS

Kenekoa/Senator Maile S.L. Shimabukuro, Luna Ho‘omalu/ Chair

Kenekoa/Senator Brickwood Galuteria, Hope Luna Ho‘omalu/Vice Chair

 

No ka Aha Hoolohe

NOTICE OF HEARING

 

La/DATE:

Poalua, Malaki 14, 2017/Tuesday, March 14, 2017

Hola/TIME:

1:15 p.m.

Wahi/PLACE:

Lumi Aha Kūkā 016/ Conference Room 016

Ke Kapikala Mokuāina/ State Capitol

415 South Beretania Street

 

Papa Kukumanao

A G E N D A

 

HB 451, HD1

      (HSCR963)

      Status & Testimony

RELATING TO THE HAWAIIAN HOMES COMMISSION ACT.

Reduces the minimum Hawaiian blood quantum requirement of certain successors to lessees of Hawaiian home lands from one-quarter to one thirty-second.  (HB451 HD1)

 

HWN, JDL

 

 

 

HB 620, HD1

      (HSCR871)

      Status & Testimony

RELATING TO THE KAHO‘OLAWE ISLAND RESERVE COMMISSION.

Appropriates funds to support the Kaho‘olawe Island Reserve Commission.  (HB620 HD1)

 

HWN, WAM

He ‘aha ho‘oholo mana‘o o wale no

Decision Making to follow, if time permits.

 

E kaomi I ne‘I I no ka hā‘awi ‘ana I kou mana‘o hō‘ike I ke Kōmike Kenekoa no ka Mana‘o Hawai‘i

Click here to submit testimony to the Senate Committee on Hawaiian Affairs.

 

Hiki ke waiho aku i ka ‘ōlelo ho‘ike 24 hola ma mua o ka ho‘omaka ‘ana o ka ‘aha ho‘olohe

Testimony may be submitted up to 24 hours prior to the start of the hearing.

 

No Nā Papa Kukumana‘o I Ho‘ololi la: Ua kāpae ‘ia nā Pila me nā kaha kāpae a ua ho‘ohui ‘ia nā Pila me nā kahalalo;  Ina loa‘a he kaha kāpae a me kekahi kahalalo I kekahi pila,ua kāpae ‘ia kēlā Pila mai ka Papa kukumana‘o.

FOR AMENDED NOTICES:  Measures that have been deleted are stricken through and measures that have been added are underscored.  If a measure is both underscored and stricken through, that measure has been deleted from the agenda.

 

No nā mea kokua unuhi,a I ‘ole kekahi mau mea lawelawe ‘e a‘e no ka ho‘ohana ‘ana I ka ‘aha ho‘olohe, e kāhea aku I ke kākau ‘ōlelo kōmike he 24 hola a emi iho ma mua o ka ‘aha ho‘olohe I mea e kokua a I ka ho‘omākaukau ‘ana.

 

 

 

If you require auxiliary aids or services to participate in the public hearing process (i.e. ASL or foreign language interpreter, or wheelchair accessibility), please contact the committee clerk at least 24 hours prior to the hearing so that arrangements can be made.

No Ka Ike Ē Ae E Kelepona Aku I Ke Kākau Ūlelo Kōmike Ma (808) 586- 7793.

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CALL THE COMMITTEE CLERK AT (808)586- 7793.

 

           

.

 

 

 

 

 

_____________________________________

Senator Maile S.L. Shimabukuro

Chair