Ka ‘Aha Kenekoa

THE SENATE

 

Ka ‘Aha ‘Ōlelo Kanakolu

THE THIRTIETH LEGISLATURE

 

‘Aha Kau Kānāwai 2020

REGULAR SESSION OF 2020

 

Ke Kōmike ‘Enehana

COMMITTEE ON TECHNOLOGY

Kenekoa/Senator Jarrett Keohokalole, Luna Ho‘omalu/Chair

Kenekoa/Senator J. Kalani English, Hope Luna Ho‘omalu/Vice Chair

 

 

‘Ōlelo Ho‘olaha No Ka ‘Aha Ho‘olohe

NOTICE OF HEARING

 

 

Lā / DATE:

‘ahā, Malaki 12, 2020/ Thursday, March 12, 2020

Hola / TIME:

2:45 PM

Wahi / PLACE:

Lumi ‘Aha Kūkā 414 / Conference Room 414

Ke Kapikala Moku‘āina / State Capitol

415 South Beretania Street

 

 

Papa Kumuhana

A G E N D A

 

HB 2139, HD1

      (HSCR708-20)

      Status & Testimony

RELATING TO HAWAII TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION.

Appropriates funds to support the programs of the Hawaii Technology Development Corporation.  Takes effect on 7/1/2112.  (HD1)

 

TEC, WAM

HB 2594, HD2

      (HSCR800-20)

      Status & Testimony

RELATING TO BLOCKCHAIN TECHNOLOGY.

Requires ETS to establish a blockchain working group to determine a recommended definition for blockchain technology and recommendations for individuals, businesses, and state agencies to use blockchain technology and report to the legislature.  Appropriates funds.  Effective 7/1/2050.  (HD2)

 

TEC, WAM

HB 2715, HD1

      (HSCR713-20)

      Status & Testimony

RELATING TO RESEARCH AND TECHNOLOGY GRANTS.

Establishes the research and technology grant program within the Hawaii technology development corporation to provide grants to qualified research and technology companies in Hawaii for eligible projects.  Establishes program guidelines and eligibility criteria for research and technology companies.  Requires eligible projects to foster science, technology, engineering, or mathematics education at the K-12 or university levels.  Appropriates funds to the program.  Takes effect on 7/1/2112.  (HD1)

 

TEC, WAM

 

 

 

 

 

 

Inā lawa ka manawa, e ho‘oholo mana‘o ma hope pono.

Decision Making to follow, if time permits.

 

E waiho mai i kāu ‘ōlelo hō‘ike no ke Kōmike ‘Enehana ma o ke kaomi ‘ana ma ‘ane‘i.

Click here to submit testimony to the Senate Committee on Technology.

 

Hiki ke waiho mai i ka ‘ōlelo hō‘ike a hiki i 5 hola ma mua o ka ho‘omaka ‘ana o ka ‘aha ho‘olohe.

Testimony may be submitted by 5:00 p.m. the day prior to the start of the hearing.

 

No Nā Papa ‘Ōlelo Ho‘olaha I Ho‘ololi ‘Ia: Kahawaena ‘ia nā pila i kāpae ‘ia a kahalalo ‘ia nā pila i pāku‘i ‘ia. Kahawaena ‘ia me ke kahalalo pū ‘ia nā pila i kāpae ‘ia mai ka papa kumumana‘o.

FOR AMENDED NOTICES:  Measures that have been deleted are stricken through and measures that have been added are underscored.  If a measure is both underscored and stricken through, that measure has been deleted from the agenda.

 

No nā mea pono kōkua unuhi, a i ‘ole kekahi mau mea lawelawe ‘ē a‘e no ke komo ‘ana i nā hanana ma ka ‘aha ho‘olohe, e kāhea aku i ke kākau ‘ōlelo kōmike he 24 hola ma ka li‘ili‘i loa ma mua o ka ‘aha ho‘olohe i mea e hiki ai ke ho‘omākaukau pono.

 

If you require auxiliary aids or services to participate in the public hearing process (i.e. ASL or foreign language interpreter, or wheelchair accessibility), please contact the committee clerk at least 24 hours prior to the hearing so that arrangements can be made.

 

No Ka ‘Ike ‘Ē A‘e, E Kelepona Aku I Ke Kākau ‘Ōlelo Kōmike Ma (808) 587-7217.

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CALL THE COMMITTEE CLERK AT (808) 587-7217.

 

 

 

_____________________________________

Kenekoa/Senator Jarrett Keohokalole

Luna Ho‘omalu/Chair