Ka ‘Aha Kenekoa

THE SENATE

 

Ka ‘Aha ‘Ōlelo Kanakolu

THE THIRTIETH LEGISLATURE

 

‘Aha Kau Kānāwai 2020

REGULAR SESSION OF 2020

 

Ke Kōmike ‘Enehana

COMMITTEE ON TECHNOLOGY

Kenekoa/Senator Jarrett Keohokalole, Luna Ho‘omalu/Chair

Kenekoa/Senator J. Kalani English, Hope Luna Ho‘omalu/Vice Chair

 

 

Ke Kōmike Hana Aupuni

COMMITTEE ON GOVERNMENT OPERATIONS

Kenekoa/Senator Laura H. Thielen, Luna Ho‘omalu/Chair

Kenekoa/Senator Lorraine R. Inouye, Hope Luna Ho‘omalu/Vice Chair

 

 

‘Ōlelo Ho‘olaha No Ka ‘Aha Ho‘olohe

NOTICE OF HEARING

 

 

Lā / DATE:

‘alua,Pepeluali 4, 2020 / Tuesday, February 4, 2020

Hola / TIME:

3:45 p.m.

Wahi / PLACE:

Lumi ‘Aha Kūkā 225 / Conference Room 225

Ke Kapikala Moku‘āina / State Capitol

415 South Beretania Street

 

 

Papa Kumuhana

A G E N D A

 

SB 3031

      Status & Testimony

RELATING TO INFORMATION TECHNOLOGY.

Requires the department of accounting and general services and the department of budget and finance, in consultation with the office of enterprise technology services, to develop and implement a uniform financial database, with parameters, benefits, and features that are compatible to the software system currently being implemented by the office of enterprise technology services at other agencies for use by all state agencies.  Appropriates funds.

 

TEC/GVO, WAM

 

Inā lawa ka manawa, e ho‘oholo mana‘o ma hope pono.

Decision Making to follow, if time permits.

 

E waiho mai i kāu ‘ōlelo hō‘ike no ke Kōmike ‘Enehana ma o ke kaomi ‘ana ma ‘ane‘i.

Click here to submit testimony to the Senate Committee on Technology.

 

Hiki ke waiho mai i ka ‘ōlelo hō‘ike a hiki i 5 hola ma mua o ka ho‘omaka ‘ana o ka ‘aha ho‘olohe.

Testimony may be submitted by 5:00 p.m. the day prior to the start of the hearing.

 

No Nā Papa ‘Ōlelo Ho‘olaha I Ho‘ololi ‘Ia: Kahawaena ‘ia nā pila i kāpae ‘ia a kahalalo ‘ia nā pila i pāku‘i ‘ia. Kahawaena ‘ia me ke kahalalo pū ‘ia nā pila i kāpae ‘ia mai ka papa kumumana‘o.

FOR AMENDED NOTICES:  Measures that have been deleted are stricken through and measures that have been added are underscored.  If a measure is both underscored and stricken through, that measure has been deleted from the agenda.

 

No nā mea pono kōkua unuhi, a i ‘ole kekahi mau mea lawelawe ‘ē a‘e no ke komo ‘ana i nā hanana ma ka ‘aha ho‘olohe, e kāhea aku i ke kākau ‘ōlelo kōmike he 24 hola ma ka li‘ili‘i loa ma mua o ka ‘aha ho‘olohe i mea e hiki ai ke ho‘omākaukau pono.

 

If you require auxiliary aids or services to participate in the public hearing process (i.e. ASL or foreign language interpreter, or wheelchair accessibility), please contact the committee clerk at least 24 hours prior to the hearing so that arrangements can be made.

 

No Ka ‘Ike ‘Ē A‘e, E Kelepona Aku I Ke Kākau ‘Ōlelo Kōmike Ma (808) 587-7217.

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CALL THE COMMITTEE CLERK AT (808) 587-7217.

 

_____________________________________

Kenekoa/Senator  Laura H. Thielen

Luna Ho‘omalu/Chair

 

_____________________________________

Kenekoa/Senator Jarrett Keohokalole

Luna Ho‘omalu/Chair