Ka ‘Aha Kenekoa

THE SENATE

 

Ka ‘Aha ‘Ōlelo Kanakolu

THE THIRTIETH LEGISLATURE

 

‘Aha Kau Kānāwai 2020

REGULAR SESSION OF 2020

 

 

Ke Kōmike Ho‘okolokolo

COMMITTEE ON JUDICIARY

Kenekoa/Senator Karl Rhoads, Luna Ho‘omalu/Chair

Kenekoa/Senator Jarrett Keohokalole, Hope Luna Ho‘omalu/Vice Chair

 

 

‘Ōlelo Ho‘olaha No Ka ‘Aha Ho‘olohe

NOTICE OF HEARING

 

 

Lā / DATE:

ʻalua, Malaki 17, 2020 / Tuesday, March 17, 2020

Hola / TIME:

10:00 a.m.

Wahi / PLACE:

Lumi ‘Aha Kūkā 016 / Conference Room 016

Ke Kapikala Moku‘āina / State Capitol

415 South Beretania Street

 

Papa Kumuhana

A G E N D A

 

HB 2067, HD1

      Proposed SD1

      (HSCR826-20)

      Status & Testimony

RELATING TO DOMESTIC VIOLENCE

Amends the offense of abuse of family or household members to provide for misdemeanor and petty misdemeanor penalties. Allows a deferred acceptance of guilty or no contest plea in misdemeanor and petty misdemeanor abuse penalties. Requires the Judiciary to submit annual reports to the Legislature on the number and outcome of abuse of family or household members cases. Sunsets five years after enactment. Takes effect 12/31/59. (Proposed SD1).

 

Aia nō he mau kope o ka SD1 i hoʻolale ʻia ma ka Hale Palapala ʻAha Kenekoa a ma ke kaha pūnaewele o ka ʻAha Kau Kānāwai: www.capitol.hawaii.gov.

 

Copies of the proposed SD1 are available from the Senate Document Center and on the Legislature's website:  www.capitol.hawaii.gov.

 

JDC, WAM

 

Inā lawa ka manawa, e ho‘oholo mana‘o ma hope pono.

Decision Making to follow, if time permits.

 

E waiho mai i kāu ‘ōlelo hō‘ike no ke Kōmike Ho‘okolokolo ma o ke kaomi ‘ana ma ‘ane‘i.

Click here to submit testimony.

 

Hiki ke waiho mai i ka ‘ōlelo hō‘ike a hiki i 24 hola ma mua o ka ho‘omaka ‘ana o ka ‘aha ho‘olohe.

Testimony may be submitted up to 24 hours prior to the start of the hearing.

Inā makemake e waiho i ‘ōlelo hō‘ike ha‘i waha, he ‘elua minuke wale nō ka lō‘ihi loa.

Those wishing to provide oral testimony will be limited to two minutes.

 

No Nā Papa ‘Ōlelo Ho‘olaha I Ho‘ololi ‘Ia: Kahawaena ‘ia nā mea i kāpae ‘ia a kahalalo ‘ia nā mea i pāku‘i ‘ia. Kahawaena ‘ia me ke kahalalo pū ‘ia nā mea i kāpae ‘ia mai ka papa kumumana‘o.

FOR AMENDED NOTICES:  Measures that have been deleted are stricken through and measures that have been added are underscored.  If a measure is both underscored and stricken through, that measure has been deleted from the agenda.

 

Inā pono ka mahele ‘ōlelo, a i ‘ole kekahi mau mea lawelawe ‘ē a‘e no ke komo ‘ana i nā hanana ma ka ‘aha ho‘olohe, e ha‘i mai i ke kākau ‘ōlelo kōmike he 24 hola ma ka li‘ili‘i loa ma mua o ka ‘aha ho‘olohe i mea e hiki ai ke ho‘omākaukau pono.

If you require auxiliary aids or services to participate in the public hearing process (i.e., interpretive services (oral or written), ASL interpreter, or wheelchair accessibility), please contact the committee clerk at least 24 hours prior to the hearing so that arrangements can be made.

 

No Ka ‘Ike ‘Ē A‘e, E Kelepona Aku I Ke Kākau ‘Ōlelo Kōmike Ma (808) 587-7211.

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CALL THE COMMITTEE CLERK AT (808) 587-7211.

 

 

 

_____________________________________

Kenekoa/Senator Karl Rhoads

Luna Ho‘omalu/Chair