Ka ‘Aha Kenekoa

THE SENATE

 

Ka ‘Aha ‘Ōlelo Kanakolu

THE THIRTIETH LEGISLATURE

 

‘Aha Kau Kānāwai 2020

REGULAR SESSION OF 2020

 

Ke Kōmike Ho‘okolokolo

COMMITTEE ON JUDICIARY

Kenekoa/Senator Karl Rhoads, Luna Ho‘omalu/Chair

Kenekoa/Senator Jarrett Keohokalole, Hope Luna Ho‘omalu/Vice Chair

 

 

Ua Ho‘opane‘e ‘ia nā Pila a i ka ʻalima, Pepeluali 28, 2020

MEASURES DEFERRED TO Friday, February 28, 2020

 

Lā / DATE:

ʻalima, Pepeluali 28, 2020 / Friday, February 28, 2020

Hola / TIME:

9:30 a.m.

Wahi / PLACE:

Lumi ‘Aha Kūkā 016 / Conference Room 016

Ke Kapikala Moku‘āina / State Capitol

415 South Beretania Street

 

Ka Ho‘oholo Mana‘o ‘ana ma nā Pila i Helu ‘ia ma Lalo Nei:

DECISION MAKING ON THE FOLLOWING MEASURE(S):

 

SB 2192, SD1

      (SSCR2615)

      Status & Testimony

RELATING TO HAWAIIAN EXPERTISE IN LAND USE AND RESOURCE MANAGEMENT.

Prohibits council, board, and commission members from serving if the member has not completed, within the requisite time, the required training course related to native Hawaiian and Hawaiian traditional and customary rights, native Hawaiian and Hawaiian natural resource protection and access rights, and the public trust, including the State's trust responsibility.  Requires that at least 4 members each of the board of land and natural resources and the state land use commission be appointed from a list submitted by the office of Hawaiian affairs.  (SD1)

 

HWN/WTL, JDC

SB 2354, SD1

      (SSCR2603)

      Status & Testimony

RELATING TO DECEPTIVE PRACTICES.

Prohibits a person from advertising or conducting a live musical performance through the use of deceptive affiliation under certain conditions.  Enables action against deceptive practices by imposing penalties and private right of action.  (SD1)

 

CPH, JDC

‘A‘ole e ‘ae ‘ia ka ‘ōlelo hō‘ike.

No testimony will be accepted.

 

No Nā Papa ‘Ōlelo Ho‘olaha I Ho‘ololi ‘Ia: Kahawaena ‘ia nā pila i kāpae ‘ia a kahalalo ‘ia nā pila i pāku‘i ‘ia. Kahawaena ‘ia me ke kahalalo pū ‘ia nā pila i kāpae ‘ia mai ka papa kumumana‘o.

FOR AMENDED NOTICES:  Measures that have been deleted are stricken through and measures that have been added are underscored.  If a measure is both underscored and stricken through, that measure has been deleted from the agenda.

 

No nā mea pono kōkua unuhi, a i ‘ole kekahi mau mea lawelawe ‘ē a‘e no ke komo ‘ana i nā hanana ma ka ‘aha ho‘olohe, e kāhea aku i ke kākau ‘ōlelo kōmike he 24 hola ma ka li‘ili‘i loa ma mua o ka ‘aha ho‘olohe i mea e hiki ai ke ho‘omākaukau pono.

If you require auxiliary aids or services to participate in the public hearing process (i.e. ASL or foreign language interpreter, or wheelchair accessibility), please contact the committee clerk at least 24 hours prior to the hearing so that arrangements can be made.

No Ka ‘Ike ‘Ē A‘e, E Kelepona Aku I Ke Kākau ‘Ōlelo Kōmike Ma (808) 587-7211.

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CALL THE COMMITTEE CLERK AT (808) 587-7211.