Ka ‘Aha Kenekoa

THE SENATE

 

Ka ‘Aha ‘Ōlelo Kanakolu

THE THIRTIETH LEGISLATURE

 

‘Aha Kau Kānāwai 2020

REGULAR SESSION OF 2020

 

Ke Kōmike Ho‘okolokolo

COMMITTEE ON JUDICIARY

Kenekoa/Senator Karl Rhoads, Luna Ho‘omalu/Chair

Kenekoa/Senator Jarrett Keohokalole, Hope Luna Ho‘omalu/Vice Chair

 

 

Ua Ho‘opane‘e ‘ia nā Pila a i ka ʻalima, Pepeluali 28, 2020

MEASURES DEFERRED TO Friday, February 28, 2020

 

Lā / DATE:

ʻalima, Pepeluali 28, 2020 / Friday, February 28, 2020

Hola / TIME:

9:31 a.m.

Wahi / PLACE:

Lumi ‘Aha Kūkā 016 / Conference Room 016

Ke Kapikala Moku‘āina / State Capitol

415 South Beretania Street

 

Ka Ho‘oholo Mana‘o ‘ana ma nā Pila i Helu ‘ia ma Lalo Nei:

DECISION MAKING ON THE FOLLOWING MEASURE(S):

 

SB 2386, SD1

      (SSCR2649)

      Status & Testimony

RELATING TO WASTE MANAGEMENT.

Prohibits any waste or disposal facility from being located in a conservation district except in emergency circumstances to mitigate significant risks to public safety and health.  Requires no less than a one-half mile buffer zone for the construction, operation, modification, or expansion of a waste or disposal facility.  (SD1)

 

WTL/AEN, JDC

 

 

 

‘A‘ole e ‘ae ‘ia ka ‘ōlelo hō‘ike.

No testimony will be accepted.

 

No Nā Papa ‘Ōlelo Ho‘olaha I Ho‘ololi ‘Ia: Kahawaena ‘ia nā pila i kāpae ‘ia a kahalalo ‘ia nā pila i pāku‘i ‘ia. Kahawaena ‘ia me ke kahalalo pū ‘ia nā pila i kāpae ‘ia mai ka papa kumumana‘o.

FOR AMENDED NOTICES:  Measures that have been deleted are stricken through and measures that have been added are underscored.  If a measure is both underscored and stricken through, that measure has been deleted from the agenda.

 

No nā mea pono kōkua unuhi, a i ‘ole kekahi mau mea lawelawe ‘ē a‘e no ke komo ‘ana i nā hanana ma ka ‘aha ho‘olohe, e kāhea aku i ke kākau ‘ōlelo kōmike he 24 hola ma ka li‘ili‘i loa ma mua o ka ‘aha ho‘olohe i mea e hiki ai ke ho‘omākaukau pono.

If you require auxiliary aids or services to participate in the public hearing process (i.e. ASL or foreign language interpreter, or wheelchair accessibility), please contact the committee clerk at least 24 hours prior to the hearing so that arrangements can be made.

No Ka ‘Ike ‘Ē A‘e, E Kelepona Aku I Ke Kākau ‘Ōlelo Kōmike Ma (808) 587-7211.

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CALL THE COMMITTEE CLERK AT (808) 587-7211.