Ka ‘Aha Kenekoa

THE SENATE

 

Ka ‘Aha ‘Ōlelo Kanakolu

THE THIRTIETH LEGISLATURE

 

‘Aha Kau Kānāwai 2020

REGULAR SESSION OF 2020

 

 

Ke Kōmike Ho‘okolokolo

COMMITTEE ON JUDICIARY

Kenekoa/Senator Karl Rhoads, Luna Ho‘omalu/Chair

Kenekoa/Senator Jarrett Keohokalole, Hope Luna Ho‘omalu/Vice Chair

 

 

‘Ōlelo Ho‘olaha No Ka ‘Aha Ho‘olohe

NOTICE OF HEARING

 

 

Lā / DATE:

ʻalua, Pepeluali 25, 2020 / Tuesday, February 25, 2020

Hola / TIME:

10:01 a.m.

Wahi / PLACE:

Lumi ‘Aha Kūkā 016 / Conference Room 016

Ke Kapikala Moku‘āina / State Capitol

415 South Beretania Street

 

Papa Kumuhana

A G E N D A

 

SB 2939

      Status & Testimony

RELATING TO CRIMES ON AGRICULTURAL LANDS.

Imposes extended terms of imprisonment for crimes committed on agricultural lands.

 

JDC

SB 2612

      Status & Testimony

RELATING TO SPORTS OFFICIALS.

Establishes the offenses of assault against a sports official in the first, second, and third degrees and the offense of terroristic threatening against a sports official.

 

JDC

SB 749

      Status & Testimony

RELATING TO ACTIONS FOR QUIET TITLE.

Provides that where a quiet title action involves kuleana land, at the request of any defendant at the time the action was brought, the court shall order mandatory mediation with a goal of resolving the dispute, including any issues that might need to be preliminarily established through an action commenced under chapter 668A, HRS.  Allows the court to consolidate separate actions commenced by the same plaintiff or multiple plaintiffs for the same real property in interest.  Requires the plaintiff in a quiet title action involving kuleana land to bear the costs of required mediation and only recover costs, expenses, or attorney's fees from the defendant as the court may deem reasonable and equitable under the circumstances.

 

JDC

Inā lawa ka manawa, e ho‘oholo mana‘o ma hope pono.

Decision Making to follow, if time permits.

 

E waiho mai i kāu ‘ōlelo hō‘ike no ke Kōmike Ho‘okolokolo ma o ke kaomi ‘ana ma ‘ane‘i.

Click here to submit testimony.

 

Hiki ke waiho mai i ka ‘ōlelo hō‘ike a hiki i 24 hola ma mua o ka ho‘omaka ‘ana o ka ‘aha ho‘olohe.

Testimony may be submitted up to 24 hours prior to the start of the hearing.

Inā makemake e waiho i ‘ōlelo hō‘ike ha‘i waha, he ‘elua minuke wale nō ka lō‘ihi loa.

Those wishing to provide oral testimony will be limited to two minutes.

 

No Nā Papa ‘Ōlelo Ho‘olaha I Ho‘ololi ‘Ia: Kahawaena ‘ia nā mea i kāpae ‘ia a kahalalo ‘ia nā mea i pāku‘i ‘ia. Kahawaena ‘ia me ke kahalalo pū ‘ia nā mea i kāpae ‘ia mai ka papa kumumana‘o.

FOR AMENDED NOTICES:  Measures that have been deleted are stricken through and measures that have been added are underscored.  If a measure is both underscored and stricken through, that measure has been deleted from the agenda.

 

Inā pono ka mahele ‘ōlelo, a i ‘ole kekahi mau mea lawelawe ‘ē a‘e no ke komo ‘ana i nā hanana ma ka ‘aha ho‘olohe, e ha‘i mai i ke kākau ‘ōlelo kōmike he 24 hola ma ka li‘ili‘i loa ma mua o ka ‘aha ho‘olohe i mea e hiki ai ke ho‘omākaukau pono.

If you require auxiliary aids or services to participate in the public hearing process (i.e., interpretive services (oral or written), ASL interpreter, or wheelchair accessibility), please contact the committee clerk at least 24 hours prior to the hearing so that arrangements can be made.

 

No Ka ‘Ike ‘Ē A‘e, E Kelepona Aku I Ke Kākau ‘Ōlelo Kōmike Ma (808) 587-7211.

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CALL THE COMMITTEE CLERK AT (808) 587-7211.

 

 

 

_____________________________________

Kenekoa/Senator Karl Rhoads

Luna Ho‘omalu/Chair