Ka ‘Aha Kenekoa

THE SENATE

 

Ka ‘Aha ‘Ōlelo Kanakolu

THE THIRTIETH LEGISLATURE

 

‘Aha Kau Kānāwai 2020

REGULAR SESSION OF 2020

 

Ke Kōmike Ho‘okolokolo

COMMITTEE ON JUDICIARY

Kenekoa/Senator Karl Rhoads, Luna Ho‘omalu/Chair

Kenekoa/Senator Jarrett Keohokalole, Hope Luna Ho‘omalu/Vice Chair

 

‘Ōlelo Ho‘olaha No Ka ‘Aha Ho‘olohe

NOTICE OF HEARING

 

Ua Ho‘opane‘e ‘ia nā Pila a i ka ʻalima, Pepeluali 14, 2020

MEASURES DEFERRED TO FRIDAY, FEBRUARY 14, 2020

 

Lā / DATE:

ʻalima, Pepeluali 14, 2020 / Friday, February 14, 2020

Hola / TIME:

10:01 a.m.

Wahi / PLACE:

Lumi ‘Aha Kūkā 016 / Conference Room 016

Ke Kapikala Moku‘āina / State Capitol

415 South Beretania Street

 

Papa Kumuhana

A G E N D A

 

The Committee will meet to continue the hearing started on Friday, February 7, 2020 on the measures listed below. The Committee was unable to complete the hearing on February 7th due to time constraints. Additional written and verbal testimony will be accepted, but if you already submitted testimony for the February 7th hearing, you do NOT need to re-submit your testimony.

 

SB 677

      Proposed SD1

      Status & Testimony

RELATING TO ANIMAL CRUELTY.

Prohibits specified trolleys, pulleys, cables, or running lines designed to attach a dog to two stationary objects in a configuration that endangers the dog, including by depriving the dog of sustenance. Prohibits tethering or restraining a dog under the age of six months unless the dog is engaged in an activity supervised by its owner or an agent of its owner. Prohibits tethering or restraining a dog with a tow or log chain if the tow or log chain inhibits the free movement of the dog. Prohibits tethering or restraining a dog with a choke collar, pinch collar, or prong collar unless the dog is engaged in an activity supervised by its owner or an agent of its owner. Effective 10/1/2020. (Proposed SD1).

 

Aia nō he mau kope o ka SD1 i hoʻolale ʻia ma ka Hale Palapala ʻAha Kenekoa a ma ke kaha pūnaewele o ka ʻAha Kau Kānāwai: www.capitol.hawaii.gov.

 

Copies of the proposed SD1 are available from the Senate Document Center and on the Legislature's website: www.capitol.hawaii.gov.

 

JDC

SB 2793

      Status & Testimony

RELATING TO DRUG OFFENSES.

Establishes a new misdemeanor offense of promoting a dangerous drug in the fourth degree, to include possession of dangerous drugs in the smallest amounts. Limits the class C felony offense of promoting a dangerous drug in the third degree to include possession of certain dangerous drugs in an amount or weight equal to one-sixteenth of one ounce or more.  Retroactive to 6/1/1972.

 

JDC

Inā lawa ka manawa, e ho‘oholo mana‘o ma hope pono.

Decision Making to follow, if time permits.

 

E waiho mai i kāu ‘ōlelo hō‘ike no ke Kōmike Ho‘okolokolo ma o ke kaomi ‘ana ma ‘ane‘i.

Click here to submit testimony.

 

Hiki ke waiho mai i ka ‘ōlelo hō‘ike a hiki i 24 hola ma mua o ka ho‘omaka ‘ana o ka ‘aha ho‘olohe.

Testimony may be submitted up to 24 hours prior to the start of the hearing.

 

Inā makemake e waiho i ‘ōlelo hō‘ike ha‘i waha, he ‘elua minuke wale nō ka lō‘ihi loa.

Those wishing to provide oral testimony will be limited to two minutes.

 

No Nā Papa ‘Ōlelo Ho‘olaha I Ho‘ololi ‘Ia: Kahawaena ‘ia nā pila i kāpae ‘ia a kahalalo ‘ia nā pila i pāku‘i ‘ia. Kahawaena ‘ia me ke kahalalo pū ‘ia nā pila i kāpae ‘ia mai ka papa kumumana‘o.

FOR AMENDED NOTICES: Measures that have been deleted are stricken through and measures that have been added are underscored. If a measure is both underscored and stricken through, that measure has been deleted from the agenda.

 

No nā mea pono kōkua unuhi, a i ‘ole kekahi mau mea lawelawe ‘ē a‘e no ke komo ‘ana i nā hanana ma ka ‘aha ho‘olohe, e kāhea aku i ke kākau ‘ōlelo kōmike he 24 hola ma ka li‘ili‘i loa ma mua o ka ‘aha ho‘olohe i mea e hiki ai ke ho‘omākaukau pono.

If you require auxiliary aids or services to participate in the public hearing process (i.e. ASL or foreign language interpreter, or wheelchair accessibility), please contact the committee clerk at least 24 hours prior to the hearing so that arrangements can be made.

 

No Ka ‘Ike ‘Ē A‘e, E Kelepona Aku I Ke Kākau ‘Ōlelo Kōmike Ma (808) 587-7211.

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CALL THE COMMITTEE CLERK AT (808) 587-7211.