Ka ‘Aha Kenekoa

THE SENATE

 

Ka ‘Aha ‘Ōlelo Kanakolu

THE THIRTIETH LEGISLATURE

 

‘Aha Kau Kānāwai 2020

REGULAR SESSION OF 2020

 

Ke Kōmike Ho‘okolokolo

COMMITTEE ON JUDICIARY

Kenekoa/Senator Karl Rhoads, Luna Ho‘omalu/Chair

Kenekoa/Senator Jarrett Keohokalole, Hope Luna Ho‘omalu/Vice Chair

 

 

Ua Ho‘opane‘e ‘ia nā Pila a i ka ʻalua, Pepeluali 4, 2020

MEASURES DEFERRED TO Tuesday, February 4, 2020

 

Lā / DATE:

ʻalua, Pepeluali 4, 2020 / Tuesday, February 4, 2020

Hola / TIME:

10:00 a.m.

Wahi / PLACE:

Lumi ‘Aha Kūkā 016 / Conference Room 016

Ke Kapikala Moku‘āina / State Capitol

415 South Beretania Street

 

 

Ka Ho‘oholo Mana‘o ‘ana ma nā Pila i Helu ‘ia ma Lalo Nei:

DECISION MAKING ON THE FOLLOWING MEASURE(S):

 

HB 361, HD1, SD1

      (SSCR1363)

      Status & Testimony

RELATING TO EMOLUMENTS.

Prohibits the governor and each county mayor, while holding those offices, to maintain any other employment or receive any emolument, beginning on the sixty-first calendar day after their election or appointment to office.  Specifies that the county boards and commissions have enforcement authority over each respective county mayor.  Specifies that the hawaii state ethics commission has enforcement authority over the governor.  Effective 7/1/2020.  (SD1)

 

GVO, JDC

SB 2074

      Status & Testimony

PROPOSING AN AMENDMENT TO THE CONSTITUTION OF THE STATE OF HAWAII TO AUTHORIZE THE LEGISLATURE TO ESTABLISH A SURCHARGE ON REAL PROPERTY TO FUND INFRASTRUCTURE IMPROVEMENTS NEAR RAPID TRANSIT STATIONS.

Proposes an amendment to the Constitution of the State of Hawaii to authorize the State legislature to establish a surcharge on taxation of real property near rapid transit stations for the purpose of funding infrastructure improvements in those areas.

 

JDC, WAM

SB 737

      Status & Testimony

RELATING TO RESTORATIVE JUSTICE.

Requires the Judiciary to establish a 5-year pilot program for restorative justice.  Requires the judiciary to inform various criminal attorneys of the existence of the pilot program.  Appropriates funds.

 

JDC, WAM

 

 

‘A‘ole e ‘ae ‘ia ka ‘ōlelo hō‘ike.

No testimony will be accepted.

 

No Nā Papa ‘Ōlelo Ho‘olaha I Ho‘ololi ‘Ia: Kahawaena ‘ia nā pila i kāpae ‘ia a kahalalo ‘ia nā pila i pāku‘i ‘ia. Kahawaena ‘ia me ke kahalalo pū ‘ia nā pila i kāpae ‘ia mai ka papa kumumana‘o.

FOR AMENDED NOTICES:  Measures that have been deleted are stricken through and measures that have been added are underscored.  If a measure is both underscored and stricken through, that measure has been deleted from the agenda.

 

No nā mea pono kōkua unuhi, a i ‘ole kekahi mau mea lawelawe ‘ē a‘e no ke komo ‘ana i nā hanana ma ka ‘aha ho‘olohe, e kāhea aku i ke kākau ‘ōlelo kōmike he 24 hola ma ka li‘ili‘i loa ma mua o ka ‘aha ho‘olohe i mea e hiki ai ke ho‘omākaukau pono.

If you require auxiliary aids or services to participate in the public hearing process (i.e. ASL or foreign language interpreter, or wheelchair accessibility), please contact the committee clerk at least 24 hours prior to the hearing so that arrangements can be made.

 

No Ka ‘Ike ‘Ē A‘e, E Kelepona Aku I Ke Kākau ‘Ōlelo Kōmike Ma (808) 587-7211.

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CALL THE COMMITTEE CLERK AT (808) 587-7211.