Ka ‘Aha Kenekoa

THE SENATE

 

Ka ‘Aha ‘Ōlelo Kanakolu

THE THIRTIETH LEGISLATURE

 

‘Aha Kau Kānāwai 2020

REGULAR SESSION OF 2020

 

Ke Kōmike Kuleana Hawai‘i

COMMITTEE ON HAWAIIAN AFFAIRS

Kenekoa/Senator Maile S.L. Shimabukuro, Luna Ho‘omalu/Chair

Kenekoa/Senator Kaiali‘i Kahele, Hope Luna Ho‘omalu/Vice Chair

 

NOTICE OF DECISION MAKING

Ua Ho‘opane‘e ‘ia nā Pila a i ka Pō‘ahā, Malaki 12, 2020

MEASURES DEFERRED TO Thursday, March 12, 2020

 

 

Lā / DATE:

‘ahā, Malakai 12, 2020/Thursday, March 12, 2020

Hola / TIME:

1:17PM

Wahi / PLACE:

 

Lumi ‘Aha Kūkā 016 / Conference Room 016

Ke Kapikala Moku‘āina / State Capitol

415 South Beretania Street

 

Papa Kumuhane

A G E N D A

 

Ka Ho‘oholo Mana‘o ‘ana ma nā Pila i Helu ‘ia ma Lalo Nei:

DECISION MAKING ON THE FOLLOWING MEASURE(S):

 

HB 2015, HD1

      (HSCR865-20)

      Status & Testimony

RELATING TO INVASIVE SPECIES.

Establishes a pilot program within the Aina Mauna legacy program of DHHL to remove and harvest gorse from Mauna Kea and develop it as a marketable product to expand economic opportunities for native Hawaiians.  Requires reports to the legislature.  Appropriates funds.  Effective 7/1/2050.  (HD1)

 

HWN, WAM

SCR 57

      Status & Testimony

URGING THE STATE OF HAWAI‘I TO PROVIDE NATIVE HAWAIIANS WITH THEIR FAIR SHARE OF THE PUBLIC LAND TRUST REVENUE.

 

 

HWN, WAM

 

 

 

 

ʻOIAI HE HĀLĀWAI HOʻOHOLO MANAʻO KĒIA, ʻAʻOLE NŌ HOʻI E ʻAE ʻIA KA ʻŌLELO HŌʻIKE.

AS THIS IS A DECISION MAKING MEETING, NO TESTIMONY WILL BE ACCEPTED.

 

 

No Nā Papa ‘Ōlelo Ho‘olaha I Ho‘ololi ‘Ia: Kahawaena ‘ia nā pila i kāpae ‘ia a kahalalo ‘ia nā pila i pāku‘i ‘ia. Kahawaena ‘ia me ke kahalalo pū ‘ia nā pila i kāpae ‘ia mai ka papa kumumana‘o.

FOR AMENDED NOTICES:  Measures that have been deleted are stricken through and measures that have been added are underscored.  If a measure is both underscored and stricken through, that measure has been deleted from the agenda.

 

No nā mea pono kōkua unuhi, a i ‘ole kekahi mau mea lawelawe ‘ē a‘e no ke komo ‘ana i nā hanana ma ka ‘aha ho‘olohe, e kāhea aku i ke kākau ‘ōlelo kōmike he 24 hola ma ka li‘ili‘i loa ma mua o ka ‘aha ho‘olohe i mea e hiki ai ke ho‘omākaukau pono.

If you require auxiliary aids or services to participate in the public hearing process (i.e. ASL or foreign language interpreter, or wheelchair accessibility), please contact the committee clerk at least 24 hours prior to the hearing so that arrangements can be made.

No Ka ‘Ike ‘Ē A‘e, E Kelepona Aku I Ke Kākau ‘Ōlelo Kōmike Ma (808) 586-7793

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CALL THE COMMITTEE CLERK AT (808)586-7793

 

 

 

 

 

_____________________________________

Senator Maile S.L. Shimabukuro

Chair