Ka ‘Aha Kenekoa

THE SENATE

 

Ka ‘Aha ‘Ōlelo Kanakolu

THE THIRTIETH LEGISLATURE

 

‘Aha Kau Kānāwai 2019

REGULAR SESSION OF 2019

 

Ke Kōmike ‘Enehana

COMMITTEE ON TECHNOLOGY

Kenekoa/Senator Jarrett Keohokalole, Luna Ho‘omalu/Chair

Kenekoa/Senator J. Kalani English, Hope Luna Ho‘omalu/Vice Chair

 

Kōmike no ke Kuleana Aupuni

COMMITTEE ON GOVERNMENT OPERATIONS

Kenekoa/Senator Laura H. Thielen, Luna Ho’omalu/Chair

Kenekoa/Senator Lorraine R. Inouye, Hope Luna Ho’omalu/Vice Chair

 

 

‘Ōlelo Ho‘olaha No Ka ‘Aha Ho‘olohe

NOTICE OF HEARING

 

 

Lā / DATE:

‘ahā, Malaki 21, 2019 / Thursday, March 21, 2019

Hola / TIME:

3:15 PM

Wahi / PLACE:

Lumi ‘Aha Kūkā 225 / Conference Room 225

Ke Kapikala Moku‘āina / State Capitol

415 South Beretania Street

 

 

Papa Kumuhana

A G E N D A

 

HB 1593, HD1

      (HSCR1106)

      Status & Testimony

RELATING TO INFORMATION TECHNOLOGY.

Requires the Department of Budget and Finance, in consultation with the Department of Accounting and General Services and the Office of Enterprise Technology Services, to develop and procure a uniform financial database for use by all state agencies.  Appropriates moneys.  (HB1593 HD1)

 

TEC/GVO, WAM

 

 

 

 

Inā lawa ka manawa, e ho‘oholo mana‘o ma hope pono.

Decision Making to follow, if time permits.

 

E waiho mai i kāu ‘ōlelo hō‘ike no ke Kōmike ‘Enehan ma o ke kaomi ‘ana ma ‘ane‘i.

Click here to submit testimony to the Senate Committee on Technology.

 

Hiki ke waiho mai i ka ‘ōlelo hō‘ike a hiki i 5 hola ma mua o ka ho‘omaka ‘ana o ka ‘aha ho‘olohe.

Testimony may be submitted by 5:00 p.m. the day prior to the start of the hearing.

 

 

No Nā Papa ‘Ōlelo Ho‘olaha I Ho‘ololi ‘Ia: Kahawaena ‘ia nā pila i kāpae ‘ia a kahalalo ‘ia nā pila i pāku‘i ‘ia. Kahawaena ‘ia me ke kahalalo pū ‘ia nā pila i kāpae ‘ia mai ka papa kumumana‘o.

 

If you require auxiliary aids or services to participate in the public hearing process (i.e. ASL or foreign language interpreter, or wheelchair accessibility), please contact the committee clerk at least 24 hours prior to the hearing so that arrangements can be made.

 

No Ka ‘Ike ‘Ē A‘e, E Kelepona Aku I Ke Kākau ‘Ōlelo Kōmike Ma (808) 587-7215.

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CALL THE COMMITTEE CLERK AT (808) 587-7215.

 

_____________________________________

Kenekoa/Senator Jarrett Keohokalole

Luna Ho‘omalu/Chair

 

_____________________________________

Kenekoa/Senator Laura H. Thielen

Luna Ho‘omalu/Chair