Ka ‘Aha Kenekoa

THE SENATE

 

Ka ‘Aha ‘Ōlelo Kanakolu

THE THIRTIETH LEGISLATURE

 

‘Aha Kau Kānāwai 2019

REGULAR SESSION OF 2019

 

Ke Kōmike ‘Enehana

COMMITTEE ON TECHNOLOGY

Kenekoa/Senator Jarrett Keohokalole, Luna Ho‘omalu/Chair

Kenekoa/Senator J. Kalani English, Hope Luna Ho‘omalu/Vice Chair

 

Ke Kōmike ‘Oihana Kālepa, Ho‘omalu Mea Kemu, a me ke Olakino

COMMITTEE ON COMMERCE, CONSUMER PROTECTION, AND HEALTH

Kenekoa/Senator Rosalyn H. Baker, Luna Ho‘omalu/Chair

Kenekoa/Senator Stanley Chang, Hope Luna Ho‘omalu/Vice Chair

 

‘Ōlelo Ho‘olaha No Ka ‘Aha Ho‘olohe

NOTICE OF HEARING

 

 

Lā / DATE:

‘akolu, Malaki 27, 2019 / Wednesday, March 27, 2019

Hola / TIME:

9:00 AM

Wahi / PLACE:

Lumi ‘Aha Kūkā 229 / Conference Room 229

Ke Kapikala Moku‘āina / State Capitol

415 South Beretania Street

 

 

Papa Kumuhana

A G E N D A

 

SCR 175 / SR 142

      Status & Testimony / Status & Testimony

REQUESTING THE STATE TO CONVENE AN ARTIFICIAL INTELLIGENCE ADVISORY COMMITTEE TO INVESTIGATE HOW TO IMPLEMENT, DEVELOP, AND REGULATE ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE STATE.

 

 

TEC/CPH

 

Inā lawa ka manawa, e ho‘oholo mana‘o ma hope pono.

Decision Making to follow, if time permits.

 

E waiho mai i kāu ‘ōlelo hō‘ike no ke Kōmike ‘Enehana ma o ke kaomi ‘ana ma ‘ane‘i.

Click here to submit testimony to the Senate Committee on Technology.

 

Hiki ke waiho mai i ka ‘ōlelo hō‘ike a hiki i 5 hola ma mua o ka ho‘omaka ‘ana o ka ‘aha ho‘olohe.

Testimony may be submitted by 5:00 p.m. the day prior to the start of the hearing.

 

 

 

No Nā Papa ‘Ōlelo Ho‘olaha I Ho‘ololi ‘Ia: Kahawaena ‘ia nā pila i kāpae ‘ia a kahalalo ‘ia nā pila i pāku‘i ‘ia. Kahawaena ‘ia me ke kahalalo pū ‘ia nā pila i kāpae ‘ia mai ka papa kumumana‘o.

FOR AMENDED NOTICES:  Measures that have been deleted are stricken through and measures that have been added are underscored.  If a measure is both underscored and stricken through, that measure has been deleted from the agenda.

 

No nā mea pono kōkua unuhi, a i ‘ole kekahi mau mea lawelawe ‘ē a‘e no ke komo ‘ana i nā hanana ma ka ‘aha ho‘olohe, e kāhea aku i ke kākau ‘ōlelo kōmike he 24 hola ma ka li‘ili‘i loa ma mua o ka ‘aha ho‘olohe i mea e hiki ai ke ho‘omākaukau pono.

 

If you require auxiliary aids or services to participate in the public hearing process (i.e. ASL or foreign language interpreter, or wheelchair accessibility), please contact the committee clerk at least 24 hours prior to the hearing so that arrangements can be made.

 

No Ka ‘Ike ‘Ē A‘e, E Kelepona Aku I Ke Kākau ‘Ōlelo Kōmike Ma (808) 587-7215.

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CALL THE COMMITTEE CLERK AT (808) 587-7215.

 

_____________________________________

Kenekoa/Senator Jarrett Keohokalole

Luna Ho‘omalu/Chair

 

_____________________________________

Kenekoa/Senator Rosalyn H. Baker

Luna Ho‘omalu/Chair