Ka Aha Kenekoa

THE SENATE

 

Ka Aha Ōlelo Kanakolu

THE THIRTIETH LEGISLATURE

 

Aha Kau Kānāwai 2019

REGULAR SESSION OF 2019

 

Ke Kōmike Ho‘okolokolo

COMMITTEE ON JUDICIARY

Kenekoa/Senator Karl Rhoads, Luna Hoomalu/Chair

Kenekoa/Senator Glenn Wakai, Hope Luna Hoomalu/Vice Chair

 

 

Ua Hoopanee ia nā Pila a i ka Pōahā, Pepeluali 21, 2019

MEASURES DEFERRED TO Thursday, February 21, 2019

 

Lā / DATE:

ahā, Pepeluali 21, 2019 / Thursday, February 21, 2019

Hola / TIME:

9:30 a.m.

Wahi / PLACE:

Lumi Aha Kūkā 016 / Conference Room 016

Ke Kapikala Mokuāina / State Capitol

415 South Beretania Street

 

 

Ka Hooholo Manao ana ma nā Pila i Helu ia ma Lalo Nei:

DECISION MAKING ON THE FOLLOWING MEASURE(S):

 

SB 139

      Status & Testimony

RELATING TO ELECTIONEERING COMMUNICATIONS.

Amends the definition of "disclosure date" in section 11-341(d), HRS, to mean the date when the electioneering communication is publicly distributed.  Expands the definition of "electioneering communication" in section 11-341(d), HRS, to apply to advertisements sent by any mail rate and those that are expenditures of an organization.  Repeals section 11-341(e), HRS.

 

JDC

SB 414

      Status & Testimony

RELATING TO CRIMINAL PROCEDURE.

Creates procedural and administrative requirements for law enforcement agencies for eyewitness identifications of suspects in criminal investigations.  Grants a defendant the right to challenge any eyewitness identification to be used at trial in a pretrial evidentiary hearing.  Effective January 1, 2020.

 

JDC

 

 

 

 

Aole e ae ia ka ōlelo hōike.

No testimony will be accepted.

 

No Nā Papa ‘Ōlelo Ho‘olaha I Ho‘ololi ‘Ia: Kahawaena ‘ia nā pila i kāpae ‘ia a kahalalo ‘ia nā pila i pāku‘i ‘ia. Kahawaena ‘ia me ke kahalalo pū ‘ia nā pila i kāpae ‘ia mai ka papa kumumana‘o.

FOR AMENDED NOTICES:  Measures that have been deleted are stricken through and measures that have been added are underscored.  If a measure is both underscored and stricken through, that measure has been deleted from the agenda.

 

 

No nā mea pono kōkua unuhi, a i ‘ole kekahi mau mea lawelawe ‘ē a‘e no ke komo ‘ana i nā hanana ma ka ‘aha ho‘olohe, e kāhea aku i ke kākau ‘ōlelo kōmike he 24 hola ma ka li‘ili‘i loa ma mua o ka ‘aha ho‘olohe i mea e hiki ai ke ho‘omākaukau pono.

If you require auxiliary aids or services to participate in the public hearing process (i.e. ASL or foreign language interpreter, or wheelchair accessibility), please contact the committee clerk at least 24 hours prior to the hearing so that arrangements can be made.

 

No Ka Ike Ē Ae, E Kelepona Aku I Ke Kākau Ōlelo Kōmike Ma (808) 586-6130.

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CALL THE COMMITTEE CLERK AT (808) 586-6130.