Ka ‘Aha Kenekoa

THE SENATE

 

Ka ‘Aha Kenekoa

THE THIRTIETH LEGISLATURE

 

‘Aha Kau Kānāwai 2019

REGULAR SESSION OF 2019

 

Ke Kōmike Kuleana Hawai‘i

 

COMMITTEE ON HAWAIIAN AFFAIRS

 

Kenekoa/Senator Maile S.L. Shimabukuro, Luna Ho‘omalu/Chair

 

Kenekoa/Senator Kaiali‘i Kahele, Hope Luna Ho‘omalu/Vice Chair

 

 

HOʻOLAHA NO KA HOʻOHOLO MANAʻO ʻANA

NOTICE OF DECISION MAKING

 

Ua Ho‘opane‘e ‘ia nā Pila a i ka Pōˊahā, Malaki, 21,2019

MEASURES DEFERRED TO Thursday, March 21, 2019

 

 

Lā / DATE:

Pōˊahā, Malaki 21, 2019 /Thursday, March 21, 2019

Hola / TIME:

1:15PM

Wahi / PLACE:

Lumi ‘Aha Kūkā 016 / Conference Room 016

Ke Kapikala Moku‘āina / State Capitol

415 South Beretania Street

 

Papa Kumuhana

A G E N D A

 

 

SCR 180 / SR 146

      Status & Testimony / Status & Testimony

SUPPORTING THE DEVELOPMENT OF A HAWAIIAN LANGUAGE PLAN, INCLUDING GOALS, BENCHMARKS, STRATEGIES, AND OUTCOMES, TO BUILD UPON ACCOMPLISHMENTS AND TO ACCELERATE THE NORMALIZATION OF ‘OLELO HAWAI‘I.

 

 

HWN, WAM

SCR 188 / SR 151

      Status & Testimony / Status & Testimony

REQUESTING THE OFFICE OF HAWAIIAN AFFAIRS TO COMPLETE THE 2017 INDEPENDENT FINANCIAL AUDIT AND MANAGEMENT REVIEW OF THE OFFICE OF HAWAIIAN AFFAIRS AND ITS SUBSIDIARIES.

 

 

HWN, WAM

 

 

 

 

ʻOIAI HE HĀLĀWAI HOʻOHOLO MANAʻO KĒIA, ʻAʻOLE NŌ HOʻI E ʻAE ʻIA KA ʻŌLELO HŌʻIKE.

AS THIS IS A DECISION MAKING MEETING, NO TESTIMONY WILL BE ACCEPTED.

 

 

No Nā Papa ‘Ōlelo Ho‘olaha I Ho‘ololi ‘Ia: Kahawaena ‘ia nā pila i kāpae ‘ia a kahalalo ‘ia nā pila i pāku‘i ‘ia. Kahawaena ‘ia me ke kahalalo pū ‘ia nā pila i kāpae ‘ia mai ka papa kumumana‘o.

FOR AMENDED NOTICES:  Measures that have been deleted are stricken through and measures that have been added are underscored.  If a measure is both underscored and stricken through, that measure has been deleted from the agenda.

 

No nā mea pono kōkua unuhi, a i ‘ole kekahi mau mea lawelawe ‘ē a‘e no ke komo ‘ana i nā hanana ma ka ‘aha ho‘olohe, e kāhea aku i ke kākau ‘ōlelo kōmike he 24 hola ma ka li‘ili‘i loa ma mua o ka ‘aha ho‘olohe i mea e hiki ai ke ho‘omākaukau pono.

If you require auxiliary aids or services to participate in the public hearing process (i.e. ASL or foreign language interpreter, or wheelchair accessibility), please contact the committee clerk at least 24 hours prior to the hearing so that arrangements can be made.

No Ka ‘Ike ‘Ē A‘e, E Kelepona Aku I Ke Kākau ‘Ōlelo Kōmike Ma (808) 586-7793

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CALL THE COMMITTEE CLERK AT (808)586-7793