Ka ‘Aha Kenekoa

THE SENATE

 

Ka ‘Aha Kenekoa

THE THIRTIETH LEGISLATURE

 

‘Aha Kau Kānāwai 2019

REGULAR SESSION OF 2019

 

Ke Kōmike Kuleana Hawai‘i

COMMITTEE ON HAWAIIAN AFFAIRS

Kenekoa/Senator Maile S.L. Shimabukuro, Luna Ho‘omalu/Chair

Kenekoa/Senator Kaiali‘i Kahele, Hope Luna Ho‘omalu/Vice Chair

 

 

‘Ōlelo Ho‘olaha No Ka ‘Aha Ho‘olohe

NOTICE OF HEARING

 

 

 

Lā / DATE:

Pōˊalua, Malaki 19, 2019 /Tuesday, March 19, 2019

Hola / TIME:

1:18PM

Wahi / PLACE:

Lumi ‘Aha Kūkā 016 / Conference Room 016

Ke Kapikala Moku‘āina / State Capitol

415 South Beretania Street

 

 

Papa Kumuhana

A G E N D A

 

SCR 69 / SR 47

      Status & Testimony / Status & Testimony

REQUESTING EVERY COMMERCIAL OR PUBLIC BUILDING LOCATED ON DEPARTMENT OF HAWAIIAN HOME LANDS TRUST LAND TO DISPLAY A PHOTOGRAPH OF PRINCE JONAH KUHIO KALANIANA‘OLE AND A DESCRIPTION OF HIS ACHIEVEMENTS.

 

 

HWN

SCR 174 / SR 141

      Status & Testimony / Status & Testimony

REQUESTING A STUDY ON THE SIGNIFICANCE OF TRADITIONAL HAWAIIAN PRACTICES, INCLUDING THE MAKAHIKI, AND THEIR EFFECT ON THE PERPETUATION OF NATIVE HAWAIIAN CULTURE.

 

 

HWN

SCR 177 / SR 144

      Status & Testimony / Status & Testimony

REQUESTING THE PROBATE COURT TO INCREASE TRANSPARENCY REGARDING THE KAMEHAMEHA SCHOOLS TRUSTEE SELECTION PROCESS.

 

 

HWN, JDC

SCR 180 / SR 146

      Status & Testimony / Status & Testimony

SUPPORTING THE DEVELOPMENT OF A HAWAIIAN LANGUAGE PLAN, INCLUDING GOALS, BENCHMARKS, STRATEGIES, AND OUTCOMES, TO BUILD UPON ACCOMPLISHMENTS AND TO ACCELERATE THE NORMALIZATION OF ‘OLELO HAWAI‘I.

 

 

HWN, WAM

SCR 188 / SR 151

      Status & Testimony / Status & Testimony

REQUESTING THE OFFICE OF HAWAIIAN AFFAIRS TO COMPLETE THE 2017 INDEPENDENT FINANCIAL AUDIT AND MANAGEMENT REVIEW OF THE OFFICE OF HAWAIIAN AFFAIRS AND ITS SUBSIDIARIES.

 

 

HWN, WAM

 

 

 

 

Inā lawa ka manawa, e ho‘oholo mana‘o ma hope pono.

Decision Making to follow, if time permits.

 

E waiho mai i kāu ‘ōlelo hō‘ike no ke Kōmike Kuleana Hawai‘i ma o ke kaomi ‘ana ma ‘ane‘i.

Click here to submit testimony to the Senate Committee on Hawaiian Affairs.

 

Hiki ke waiho mai i ka ‘ōlelo hō‘ike a hiki i 24 hola ma mua o ka ho‘omaka ‘ana o ka ‘aha ho‘olohe.

Testimony may be submitted up to 24 hours prior to the start of the hearing.

 

Inā makemake e waiho i ‘ōlelo hō‘ike ha‘i waha, he ‘elua minuke wale nō ka lō‘ihi loa.

Those wishing to provide oral testimony will be limited to two minutes.

 

No Nā Papa ‘Ōlelo Ho‘olaha I Ho‘ololi ‘Ia: Kahawaena ‘ia nā pila i kāpae ‘ia a kahalalo ‘ia nā pila i pāku‘i ‘ia. Kahawaena ‘ia me ke kahalalo pū ‘ia nā pila i kāpae ‘ia mai ka papa kumumana‘o.

FOR AMENDED NOTICES:  Measures that have been deleted are stricken through and measures that have been added are underscored.  If a measure is both underscored and stricken through, that measure has been deleted from the agenda.

 

No nā mea pono kōkua unuhi, a i ‘ole kekahi mau mea lawelawe ‘ē a‘e no ke komo ‘ana i nā hanana ma ka ‘aha ho‘olohe, e kāhea aku i ke kākau ‘ōlelo kōmike he 24 hola ma ka li‘ili‘i loa ma mua o ka ‘aha ho‘olohe i mea e hiki ai ke ho‘omākaukau pono.

If you require auxiliary aids or services to participate in the public hearing process (i.e. ASL or foreign language interpreter, or wheelchair accessibility), please contact the committee clerk at least 24 hours prior to the hearing so that arrangements can be made.

 

No Ka ‘Ike ‘Ē A‘e, E Kelepona Aku I Ke Kākau ‘Ōlelo Kōmike Ma (808) 586-7793.

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CALL THE COMMITTEE CLERK AT (808) 586-7793.

 

 

 

_____________________________________

Senator Maile S.L. Shimabukuro

Chair