Ka ‘Aha Kenekoa

THE SENATE

 

Ka ‘Aha Kenekoa

THE THIRTIETH LEGISLATURE

 

‘Aha Kau Kānāwai 2019

REGULAR SESSION OF 2019

 

Ke Kōmike Kuleana Hawai‘i

COMMITTEE ON HAWAIIAN AFFAIRS

Kenekoa/Senator Maile S.L. Shimabukuro, Luna Ho‘omalu/Chair

Kenekoa/Senator Kaiali‘i Kahele, Hope Luna Ho‘omalu/Vice Chair

 

Ua Ho‘opane‘e ‘ia nā Pila a i ka Pō ˊakolu  Pepeluali 13, 2019

MEASURES DEFERRED TO Wednesday, February 13, 2019

 

Lā / DATE:

Pō ˊakolu, Pepeluali 13, 2019/Wednesday, February 13, 2019

Hola / TIME:

1:16PM

Wahi / PLACE:

Lumi ‘Aha Kūkā 016 / Conference Room 016

Ke Kapikala Moku‘āina / State Capitol

415 South Beretania Street

 

 

Ka Ho‘oholo Mana‘o ‘ana ma nā Pila i Helu ‘ia ma Lalo Nei:

DECISION MAKING ON THE FOLLOWING MEASURE(S):

 

SB 701

      Status & Testimony

RELATING TO THE HAWAIIAN LANGUAGE.

Designates the month of February as "Olelo Hawai‘i Month" to celebrate and encourage the use of Hawaiian language.  Requires all letterheads, documents, symbols, and emblems of the State and other political subdivisions that include Hawaiian words or names to include accurate and appropriate Hawaiian names, spelling, and punctuation.  Establishes references for accurate, appropriate, and authentic Hawaiian names and words, including proper Hawaiian spelling and punctuation.  Clarifies that the full text of bills and other official documents are not required to be written in Hawaiian and that misspelled or incorrectly punctuated Hawaiian words and names shall not invalidate the documents or render them unenforceable and no cause of action shall arise accordingly.

 

HWN, JDC

 

 

 

 

ʻOIAI HE HĀLĀWAI HOʻOHOLO MANAʻO KĒIA, ʻAʻOLE NŌ HOʻI E ʻAE ʻIA KA ʻŌLELO HŌʻIKE.

AS THIS IS A DECISION MAKING MEETING, NO TESTIMONY WILL BE ACCEPTED.

 

 

No Nā Papa ‘Ōlelo Ho‘olaha I Ho‘ololi ‘Ia: Kahawaena ‘ia nā pila i kāpae ‘ia a kahalalo ‘ia nā pila i pāku‘i ‘ia. Kahawaena ‘ia me ke kahalalo pū ‘ia nā pila i kāpae ‘ia mai ka papa kumumana‘o.

FOR AMENDED NOTICES:  Measures that have been deleted are stricken through and measures that have been added are underscored.  If a measure is both underscored and stricken through, that measure has been deleted from the agenda.

 

 

No nā mea pono kōkua unuhi, a i ‘ole kekahi mau mea lawelawe ‘ē a‘e no ke komo ‘ana i nā hanana ma ka ‘aha ho‘olohe, e kāhea aku i ke kākau ‘ōlelo kōmike he 24 hola ma ka li‘ili‘i loa ma mua o ka ‘aha ho‘olohe i mea e hiki ai ke ho‘omākaukau pono.

If you require auxiliary aids or services to participate in the public hearing process (i.e. ASL or foreign language interpreter, or wheelchair accessibility), please contact the committee clerk at least 24 hours prior to the hearing so that arrangements can be made.

 

No Ka ‘Ike ‘Ē A‘e, E Kelepona Aku I Ke Kākau ‘Ōlelo Kōmike Ma (808) 586-7793

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CALL THE COMMITTEE CLERK AT (808)586-7793