Ka ‘Aha Kenekoa

THE SENATE

 

Ka ‘Aha ‘Ōlelo Kanakolu

THE THIRTIETH LEGISLATURE

 

‘Aha Kau Kānāwai 2019

REGULAR SESSION OF 2019

 

Ke Kōmike Kuleana Hawai‘i

COMMITTEE ON HAWAIIAN AFFAIRS

 

Kenekoa/Senator Maile S.L. Shimabukuro, Luna Ho‘omalu/Chair

Kenekoa/Senator Kaiali‘i Kahele, Hope Luna Ho‘omalu/Vice Chair

 

‘Ōlelo Ho‘olaha No Ka ‘Aha Ho‘olohe

NOTICE OF HEARING

 

 

Lā / DATE:

Pōˊalua, Pepeluali 12, 2019/

Tuesday, February 12, 2019

Hola / TIME:

1:16 PM

Wahi / PLACE:

Lumi ‘Aha Kūkā 016 / Conference Room 016

Ke Kapikala Moku‘āina / State Capitol

415 South Beretania Street

 

Papa Kumuhana

A G E N D A

 

 

SCR 18 / SR 13

      Status & Testimony / Status & Testimony

URGING THE DEPARTMENT OF HAWAIIAN HOME LANDS TO BUILD ALTERNATIVE HOUSING OPTIONS FOR LESSEES.

 

 

HWN, WAM

SCR 17 / SR 12

      Status & Testimony / Status & Testimony

REQUESTING THE DEPARTMENT OF HAWAIIAN HOME LANDS TO PERFORM AN ACTUARIAL STUDY ON THE SIZE OF THE CURRENT AND PROJECTED FUTURE POPULATIONS OF HAWAIIANS ELIGIBLE TO LEASE HAWAIIAN HOME LANDS.

 

 

HWN, WAM

SB 701

      Status & Testimony

RELATING TO THE HAWAIIAN LANGUAGE.

Designates the month of February as "Olelo Hawai‘i Month" to celebrate and encourage the use of Hawaiian language.  Requires all letterheads, documents, symbols, and emblems of the State and other political subdivisions that include Hawaiian words or names to include accurate and appropriate Hawaiian names, spelling, and punctuation.  Establishes references for accurate, appropriate, and authentic Hawaiian names and words, including proper Hawaiian spelling and punctuation.  Clarifies that the full text of bills and other official documents are not required to be written in Hawaiian and that misspelled or incorrectly punctuated Hawaiian words and names shall not invalidate the documents or render them unenforceable and no cause of action shall arise accordingly.

 

HWN, JDC

 

 

 

Inā lawa ka manawa, e ho‘oholo mana‘o ma hope pono.

Decision Making to follow, if time permits.

 

E waiho mai i kāu ‘ōlelo hō‘ike no ke Kōmike Kuleana Hawai‘i ma o ke kaomi ‘ana ma ‘ane‘i.

Click here to submit testimony to the Senate Committee on Hawaiian Affairs.

 

Hiki ke waiho mai i ka ‘ōlelo hō‘ike a hiki i 24 hola ma mua o ka ho‘omaka ‘ana o ka ‘aha ho‘olohe.

Testimony may be submitted up to 24 hours prior to the start of the hearing.

 

Inā makemake e waiho i ‘ōlelo hō‘ike ha‘i waha, he ‘elua minuke wale nō ka lō‘ihi loa.

Those wishing to provide oral testimony will be limited to two minutes.

 

No Nā Papa ‘Ōlelo Ho‘olaha I Ho‘ololi ‘Ia: Kahawaena ‘ia nā pila i kāpae ‘ia a kahalalo ‘ia nā pila i pāku‘i ‘ia. Kahawaena ‘ia me ke kahalalo pū ‘ia nā pila i kāpae ‘ia mai ka papa kumumana‘o.

FOR AMENDED NOTICES:  Measures that have been deleted are stricken through and measures that have been added are underscored.  If a measure is both underscored and stricken through, that measure has been deleted from the agenda.

 

No nā mea pono kōkua unuhi, a i ‘ole kekahi mau mea lawelawe ‘ē a‘e no ke komo ‘ana i nā hanana ma ka ‘aha ho‘olohe, e kāhea aku i ke kākau ‘ōlelo kōmike he 24 hola ma ka li‘ili‘i loa ma mua o ka ‘aha ho‘olohe i mea e hiki ai ke ho‘omākaukau pono.

If you require auxiliary aids or services to participate in the public hearing process (i.e. ASL or foreign language interpreter, or wheelchair accessibility), please contact the committee clerk at least 24 hours prior to the hearing so that arrangements can be made.

 

No Ka ‘Ike ‘Ē A‘e, E Kelepona Aku I Ke Kākau ‘Ōlelo Kōmike Ma (808) 586-7793.

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CALL THE COMMITTEE CLERK AT (808) 586-7793

 

 

 

 

 

_____________________________________

Senator Maile S.L. Shimabukuro

Chair