Ka ‘Aha Kenekoa

THE SENATE

 

Ka ‘Aha ‘Ōlelo Kanakolu

THE THIRTIETH LEGISLATURE

 

‘Aha Kau Kānāwai 2019

REGULAR SESSION OF 2019

 

COMMITTEE ON HAWAIIAN AFFAIRS

Senator Maile S.L. Shimabukuro, Chair

Senator Kaiali‘i Kahele, Vice Chair

 

 

‘Ōlelo Ho‘olaha No Ka ‘Aha Ho‘olohe i Ho‘ololi ‘ia

AMENDED NOTICE OF HEARING

 

 

Lā / DATE:

Pōˊahā, Ianuali 31, 2019/

Thursday, January 31, 2019

Hola /TIME:

1:15PM

Wahi/PLACE:

Lumi ‘Aha Kūkā 016 / Conference Room 016

Ke Kapikala Moku‘āina / State Capitol

415 South Beretania Street

 

A M E N D E D  A G E N D A

 

 

 

SB 282

      Status & Testimony

RELATING TO THE DEPARTMENT OF HAWAIIAN HOME LANDS.

Appropriates funds for the Department of Hawaiian Home Lands.  Appropriates funds.  Effective 7/1/2050.

 

HWN, WAM

SB 695

      Status & Testimony

RELATING TO THE HAWAIIAN HOMES COMMISSION ACT.

Requires the Department of Hawaiian Home Lands to digitize its applicant, beneficiary, and lessee records.  Appropriates funds.

 

HWN, WAM

SB 212

      Status & Testimony

RELATING TO HAWAIIAN HOME LANDS.

Provides that a lessee of Hawaiian Homelands may use the value of the lease as collateral for a loan to build a dwelling on the tract of leased land; provided that a lender who does not qualify to be a lessee of Hawaiian Homes under this Act shall not become a lessee of the respective tract of land.

 

HWN, WAM

SB 874

      Status & Testimony

RELATING TO HOUSING ON HAWAIIAN HOME LANDS.

Authorizes the construction and use of micro housing units on Hawaiian home lands approved by the Department of Hawaiian Home Lands, and leased to native Hawaiian beneficiaries who meet the minimum Hawaiian blood quantum requirement, notwithstanding county zoning laws.  Authorizes the use of the Hawaiian Home Loan Fund and Hawaiian Home General Loan Fund for assistance in purchasing or renting micro housing units for use on approved Hawaiian home lands and leased to beneficiaries who meet the minimum Hawaiian blood quantum requirement.  Makes appropriations to the Department of Hawaiian Home Lands for construction of micro housing units, subject to certain conditions, and to build general organizational capacity of native Hawaiian-controlled nonprofit housing developers.

 

HWN, WAM

Measure added on 01-28-19

 

 

 

 

Inā lawa ka manawa, e ho‘oholo mana‘o ma hope pono.

Decision Making to follow, if time permits.

 

E waiho mai i kāu ‘ōlelo hō‘ike no ke Kōmike Kuleana Hawai‘i ma o ke kaomi ‘ana ma ‘ane‘i.

Click here to submit testimony to the Senate Committee on Hawaiian Affairs.

 

 

Hiki ke waiho mai i ka ‘ōlelo hō‘ike a hiki i 24 hola ma mua o ka ho‘omaka ‘ana o ka ‘aha ho‘olohe.

Testimony may be submitted up to 24 hours prior to the start of the hearing.

 

 

 

 

Inā makemake e waiho i ‘ōlelo hō‘ike ha‘i waha, he ‘elua minuke wale nō ka lō‘ihi loa.

Those wishing to provide oral testimony will be limited to two minutes.

 

 

No Nā Papa ‘Ōlelo Ho‘olaha I Ho‘ololi ‘Ia: Kahawaena ‘ia nā pila i kāpae ‘ia a kahalalo ‘ia nā pila i pāku‘i ‘ia. Kahawaena ‘ia me ke kahalalo pū ‘ia nā pila i kāpae ‘ia mai ka papa kumumana‘o.

FOR AMENDED NOTICES:  Measures that have been deleted are stricken through and measures that have been added are underscored.  If a measure is both underscored and stricken through, that measure has been deleted from the agenda.

 

No nā mea pono kōkua unuhi, a i ‘ole kekahi mau mea lawelawe ‘ē a‘e no ke komo ‘ana i nā hanana ma ka ‘aha ho‘olohe, e kāhea aku i ke kākau ‘ōlelo kōmike he 24 hola ma ka li‘ili‘i loa ma mua o ka ‘aha ho‘olohe i mea e hiki ai ke ho‘omākaukau pono.

If you require auxiliary aids or services to participate in the public hearing process (i.e., interpretive services (oral or written), ASL interpreter, or wheelchair accessibility), please contact the committee clerk at least 24 hours prior to the hearing so that arrangements can be made.

 

No Ka ‘Ike ‘Ē A‘e, E Kelepona Aku I Ke Kākau ‘Ōlelo Kōmike Ma (808) 586-7793

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CALL THE COMMITTEE CLERK AT (808)586-7793.

 

 

 

 

 

_____________________________________

Senator Maile S.L. Shimabukuro

Chair