Ka ‘Aha Kenekoa

THE SENATE

 

Ka ‘Aha ‘Ōlelo Kanakolu

THE THIRTIETH LEGISLATURE

 

‘Aha Kau Kānāwai 2019

REGULAR SESSION OF 2019

 

COMMITTEE ON HAWAIIAN AFFAIRS

Kenekoa/Senator Maile S.L. Shimabukuro, Luna Ho‘omalu/Chair

Kenekoa/Senator Kaiali‘i Kahele, Hope Luna Ho‘omalu/Vice Chair

 

 

COMMITTEE ON WATER AND LAND

Kenekoa/Senator Kaiali‘i Kahele, Luna Ho‘omalu/Chair

Kenekoa/Senator Gilbert S.C. Keith-Agaran, Hope Luna Ho‘omalu/Vice Chair

 

 

 

‘Ōlelo Ho‘olaha No Ka ‘Aha Ho‘olohe

AMENDED NOTICE OF HEARING

 

 

Lā / DATE:

Pōˊahā, Pepeluali 7, 2019/

Thursday, February 7, 2019

Hola /TIME:

1:15PM 1:16PM

Wahi/PLACE:

Lumi ‘Aha Kūkā 016 / Conference Room 016

Ke Kapikala Moku‘āina / State Capitol

415 South Beretania Street

 

A M E N D E D  A G E N D A

 

 

 

 

 

SB 1363

      Status & Testimony

RELATING TO INCREASING THE OFFICE OF HAWAIIAN AFFAIRS' PRO RATA SHARE OF PUBLIC LAND TRUST FUNDS.

Establishes $35,000,000 as the Office of Hawaiian Affairs' pro rata share of the public land trust.  Transfers $139,000,000 less certain funds to the Office of Hawaiian Affairs for underpayment of the public land trust funds for 7/1/2012 to 6/30/2019.  Requires the Department of Land and Natural Resources to provide an annual accounting of receipts from lands described in section 5(f) of the Admissions Act.  Establishes a committee to recommend the annual amount of the income and proceeds from the public land trust that the Office of Hawaiian Affairs shall receive annually.  Appropriates funds.

 

HWN/WTL, WAM/JDC

 

SB 1502

      Status & Testimony

RELATING TO THE CHAIRPERSON OF THE HAWAIIAN HOMES COMMISSION.

Adds the chairperson of the Hawaiian Homes Commission or the chairperson's designee to serve as an ex officio, voting member of the Commission on Water Resource Management.

 

HWN/WTL

 

SB 191

      Status & Testimony

RELATING TO STRENGTHENING THE FOUNDATION FOR ENSURING A FAIR AND JUST PAYMENT AMOUNT FOR THE OFFICE OF HAWAIIAN AFFAIRS' PRO RATA SHARE OF THE PUBLIC LAND TRUST.

Requires the Department of Land and Natural Resources to use certain reporting and accountability procedures in implementing the public land trust reporting requirements of Act 178, Session Laws of Hawaii 2006.  Requires the Department of Land and Natural Resources to consult with the Office of Hawaiian Affairs to ensure that the accounting and reporting is accurate and inclusive.

 

WTL/HWN, WAM

Measure added on 02-01-19

 

 

 

 

Inā lawa ka manawa, e ho‘oholo mana‘o ma hope pono.

Decision Making to follow, if time permits.

 

E waiho mai i kāu ‘ōlelo hō‘ike no ke Kōmike Kuleana Hawai‘i ma o ke kaomi ‘ana ma ‘ane‘i.

Click here to submit testimony to the Senate Committee on Hawaiian Affairs.

 

 

Hiki ke waiho mai i ka ‘ōlelo hō‘ike a hiki i 24 hola ma mua o ka ho‘omaka ‘ana o ka ‘aha ho‘olohe.

Testimony may be submitted up to 24 hours prior to the start of the hearing.

 

Inā makemake e waiho i ‘ōlelo hō‘ike ha‘i waha, he ‘elua minuke wale nō ka lō‘ihi loa.

Those wishing to provide oral testimony will be limited to two minutes.

 

 

No Nā Papa ‘Ōlelo Ho‘olaha I Ho‘ololi ‘Ia: Kahawaena ‘ia nā pila i kāpae ‘ia a kahalalo ‘ia nā pila i pāku‘i ‘ia. Kahawaena ‘ia me ke kahalalo pū ‘ia nā pila i kāpae ‘ia mai ka papa kumumana‘o.

FOR AMENDED NOTICES:  Measures that have been deleted are stricken through and measures that have been added are underscored.  If a measure is both underscored and stricken through, that measure has been deleted from the agenda.

 

No nā mea pono kōkua unuhi, a i ‘ole kekahi mau mea lawelawe ‘ē a‘e no ke komo ‘ana i nā hanana ma ka ‘aha ho‘olohe, e kāhea aku i ke kākau ‘ōlelo kōmike he 24 hola ma ka li‘ili‘i loa ma mua o ka ‘aha ho‘olohe i mea e hiki ai ke ho‘omākaukau pono.

If you require auxiliary aids or services to participate in the public hearing process (i.e., interpretive services (oral or written), ASL interpreter, or wheelchair accessibility), please contact the committee clerk at least 24 hours prior to the hearing so that arrangements can be made.

 

No Ka ‘Ike ‘Ē A‘e, E Kelepona Aku I Ke Kākau ‘Ōlelo Kōmike Ma (808) 586-7793

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CALL THE COMMITTEE CLERK AT (808)586-7793.

 

 

 

 

Senator Kaiali’I Kahele

Chair

 

_____________________________________

Senator Maile S.L. Shimabukuro

Chair