Ka ‘Aha Kenekoa

THE SENATE

 

Ka ‘Aha Kenekoa

THE THIRTIETH LEGISLATURE

 

‘Aha Kau Kānāwai 2019

REGULAR SESSION OF 2019

 

Ke Kōmike Kuleana Hawai‘i

COMMITTEE ON HAWAIIAN AFFAIRS

Kenekoa/Senator Maile S.L. Shimabukuro, Luna Ho‘omalu/Chair

Kenekoa/Senator Kaiali‘i Kahele, Hope Luna Ho‘omalu/Vice Chair

 

 

COMMITTEE ON HIGHER EDUCATION

Kenekoa/Senator Donna Mercado Kim, Luna Ho‘omalu/Chair

Kenekoa/Senator Michelle N. Kidani, Hope Luna Ho‘omalu/Vice Chair

 

‘Ōlelo Ho‘olaha No Ka ‘Aha Ho‘olohe

NOTICE OF HEARING

 

 

Lā / DATE:

Pōˊalua, Malaki 19, 2019 /Tuesday, March 19, 2019

Hola / TIME:

2:45PM

Wahi / PLACE:

Lumi ‘Aha Kūkā 229 / Conference Room 229

Ke Kapikala Moku‘āina / State Capitol

415 South Beretania Street

 

 

Papa Kumuhana

A G E N D A

 

 

HB 402, HD1

      (HSCR1251)

      Status & Testimony

RELATING TO INCREASING THE OFFICE OF HAWAIIAN AFFAIRS' PRO RATA SHARE OF PUBLIC LAND TRUST FUNDS.

Establishes the OHA's pro rata share of the public land trust.  Transfers funds to OHA for underpayment of the public land trust funds for 7/1/2012 to 6/30/2019.  Requires the DLNR to provide an annual accounting of receipts from public land trust lands. Appropriates funds.  (HB402 HD1)

 

HWN/HRE, WAM

 

 

 

 

 

Inā lawa ka manawa, e ho‘oholo mana‘o ma hope pono.

Decision Making to follow, if time permits.

 

E waiho mai i kāu ‘ōlelo hō‘ike no ke Kōmike Kuleana Hawai‘i ma o ke kaomi ‘ana ma ‘ane‘i.

Click here to submit testimony to the Senate Committee on Hawaiian Affairs.

 

Hiki ke waiho mai i ka ‘ōlelo hō‘ike a hiki i 24 hola ma mua o ka ho‘omaka ‘ana o ka ‘aha ho‘olohe.

Testimony may be submitted up to 24 hours prior to the start of the hearing.

 

Inā makemake e waiho i ‘ōlelo hō‘ike ha‘i waha, he ‘elua minuke wale nō ka lō‘ihi loa.

Those wishing to provide oral testimony will be limited to two minutes.

 

No Nā Papa ‘Ōlelo Ho‘olaha I Ho‘ololi ‘Ia: Kahawaena ‘ia nā pila i kāpae ‘ia a kahalalo ‘ia nā pila i pāku‘i ‘ia. Kahawaena ‘ia me ke kahalalo pū ‘ia nā pila i kāpae ‘ia mai ka papa kumumana‘o.

FOR AMENDED NOTICES:  Measures that have been deleted are stricken through and measures that have been added are underscored.  If a measure is both underscored and stricken through, that measure has been deleted from the agenda.

 

No nā mea pono kōkua unuhi, a i ‘ole kekahi mau mea lawelawe ‘ē a‘e no ke komo ‘ana i nā hanana ma ka ‘aha ho‘olohe, e kāhea aku i ke kākau ‘ōlelo kōmike he 24 hola ma ka li‘ili‘i loa ma mua o ka ‘aha ho‘olohe i mea e hiki ai ke ho‘omākaukau pono.

If you require auxiliary aids or services to participate in the public hearing process (i.e. ASL or foreign language interpreter, or wheelchair accessibility), please contact the committee clerk at least 24 hours prior to the hearing so that arrangements can be made.

 

No Ka ‘Ike ‘Ē A‘e, E Kelepona Aku I Ke Kākau ‘Ōlelo Kōmike Ma (808) 586-7793.

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CALL THE COMMITTEE CLERK AT (808) 586-7793.

 

_____________________________________

Senator Donna Mercado Kim

Chair

 

_____________________________________

Senator Maile S.L. Shimabukuro

Chair