Ka ‘Aha Kenekoa

THE SENATE

 

Ka ‘Aha ‘Ōlelo Iwakāluakumamāiwa

THE TWENTY-NINTH LEGISLATURE

 

‘Aha Kau Kānāwai 2018

REGULAR SESSION OF 2018

 

Ke Kōmike no ka Wai a me ka ‘Āina

COMMITTEE ON WATER AND LAND

Kenekoa/Senator Karl Rhoads, Luna Ho‘omalu/Chair

Kenekoa/Senator Mike Gabbard, Hope Luna Ho‘omalu/Vice Chair

 

No Ka ‘Aha Ho‘olohe

NOTICE OF HEARING

 

 

Lā / DATE:

‘akahi, Malaki 19, 2018 / Monday, March 19, 2018

Hola / TIME:

2:55 p.m.

Wahi / PLACE:

Lumi ‘Aha Kūkā 224 / Conference Room 224

Ke Kapikala Moku‘āina / State Capitol

415 South Beretania Street

 

 

Papa Kumuhana

A G E N D A

 

 

HB 2596, HD2

      (HSCR838-18)

      Status & Testimony

RELATING TO THE UNIFORM CERTIFICATE OF TITLE FOR VESSELS ACT.

Requires certain vessel owners to apply for a certificate of title within twenty days of becoming an owner or within twenty days of establishing principal use of the vessel in waters of the State.  Establishes the information required in an application for a certificate of title, process for a transfer of vessel ownership and title, rights of a secured party, and rights of a purchaser other than a secured party.  (HB2596 HD2)

 

WTL, JDC

HB 2097, HD1

      Proposed SD1

      (HSCR862-18)

      Status & Testimony

RELATING TO LIFEGUARDS.

Requires the Attorney General to defend any civil action or proceeding against a county and any person employed by the county to provide lifeguard services at a designated state beach park under an agreement between the State and the county.  Appropriates funds to the Department of Land and Natural Resources to hire lifeguards to monitor state beach parks.  (SD1 Proposed)

 

Copies of the proposed SD 1 are available from the Senate Document Center and on the Legislature's website:  www.capitol.hawaii.gov.

 

WTL, WAM

HB 2380, HD1

      Proposed SD1

      (HSCR863-18)

      Status & Testimony

RELATING TO DISPOSITION WITHIN STATE BOATING FACILITIES.

Requires the board of land and natural resources to obtain prior authorization of the legislature by concurrent resolution in order to lease any fast lands and submerged lands within any existing state boating facility by public auction, request for proposals, or direct negotiation.  Requires the board of land and natural resources to first make a finding regarding certain sea level rise factors and allows legislative authorization for extraordinary circumstances.  Repeals fast lands and submerged lands lease requirements specific to Ala Wai Boat Harbor.  (Proposed SD1)

 

Copies of the proposed SD 1 are available from the Senate Document Center and on the Legislature's website:  www.capitol.hawaii.gov.

 

WTL, WAM

HB 2617, HD2

      (HSCR1093-18)

      Status & Testimony

RELATING TO OCEAN WATERS.

Prohibits liquor consumption by bathers within one thousand yards of any beach or shoreline in the State.  (HB2617 HD2)

 

WTL, JDC

 

Inā lawa ka manawa, e ho‘oholo mana‘o ma hope iho.

Decision Making to follow, if time permits.

 

 

E kaomi i ne‘i no ka hā‘awi ‘ana aku i kou mana‘o hō‘ike i ke Kōmike Kenekoa no ka Wai a me ka ‘Āina.

Click here to submit testimony to the Senate Committee on Water and Land.

 

Hiki ke waiho aku i ka ‘ōlelo hō‘ike 24 hola ma mua o ka ho‘omaka ‘ana o ka ‘aha ho‘olohe.

Testimony may be submitted up to 24 hours prior to the start of the hearing.

 

Inā makemake e hā‘awi aku i ka hō‘ike ha‘i waha, he ‘elua minuke wale nō ka palena lō‘ihi.

Those wishing to provide oral testimony will be limited to two minutes.

 

No Nā Papa ‘Ōlelo Ho‘olaha I Ho‘ololi ‘Ia: Ua kāpae ‘ia nā Pila me nā kaha kāpae a ua ho‘ohui ‘ia nā Pila me nā kahalalo. Inā loa‘a he kaha kāpae a me kekahi kahalalo i kekahi pila, ua kāpae ‘ia kēlā Pila mai ka papa kumuhana.

FOR AMENDED NOTICES:  Measures that have been deleted are stricken through and measures that have been added are underscored.  If a measure is both underscored and stricken through, that measure has been deleted from the agenda.

 

No nā mea pono kōkua unuhi, a i ‘ole kekahi mau mea lawelawe ‘ē a‘e no ka ho‘ohana ‘ana i ka ‘aha ho‘olohe, e kāhea aku i ke kākau ‘ōlelo kōmike he 24 hola a ‘oi paha ma mua o ka ‘aha ho‘olohe i mea e kōkua ai i ka ho‘omākaukau ‘ana.

If you require auxiliary aids or services to participate in the public hearing process (i.e. ASL or foreign language interpreter, or wheelchair accessibility), please contact the committee clerk at least 24 hours prior to the hearing so that arrangements can be made.

 

No Ka ‘Ike ‘Ē A‘e, E Kelepona Aku I Ke Kākau ‘Ōlelo Kōmike Ma (808) 586-6130.

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CALL THE COMMITTEE CLERK AT (808) 586-6130.

 

 

 

 

_____________________________________

Kenekoa/Senator Karl Rhoads

Luna Ho‘omalu/Chair