Ka ‘Aha Kenekoa

THE SENATE

 

Ka ‘Aha ‘Ōlelo Iwakāluakumamāiwa

THE TWENTY-NINTH LEGISLATURE

 

‘Aha Kau Kānāwai 2018

REGULAR SESSION OF 2018

 

Ke Kōmike no ka Wai a me ka ‘Āina

COMMITTEE ON WATER AND LAND

Kenekoa/Senator Karl Rhoads, Luna Ho‘omalu/Chair

Kenekoa/Senator Mike Gabbard, Hope Luna Ho‘omalu/Vice Chair

 

 

Ua Ho‘omalolo ‘ia na Pila i ka Pō‘alima, Pepeluali 2, 2018

MEASURES DEFERRED TO FRIDAY, FEBRUARY 2, 2018

 

Lā / DATE:

‘alima, Pepeluali 2, 2018 / Friday, February 2, 2018

Hola / TIME:

2:45 p.m.

Wahi / PLACE:

Lumi ‘Aha Kūkā 224 / Conference Room 224

Ke Kapikala Moku‘āina / State Capitol

415 South Beretania Street

 

No ka Ho‘oholo Mana‘o ma Kēia Mou Pila:

DECISION MAKING ON THE FOLLOWING MEASURE(S):

 

SB 2003

      Status & Testimony

RELATING TO AQUATIC LIFE.

Restricts the taking of aquatic life by any method for commercial purposes to individuals who hold a valid, non-lapsed aquarium fish permit and commercial marine license.  Prohibits DLNR from issuing new aquarium fish permits.  Requires DLNR to renew existing aquarium fish permits that have not lapsed for commercial marine licenses and transfer existing aquarium fish permits to commercial marine licenses prior to July 1, 2023.  Allows for the taking of aquatic life for non-commercial purposes to a limit of five aquatic life specimens per permit per day, subject to certain conditions.

 

WTL, JDC

 

 

 

‘A‘ole ‘ae ‘ia ka ‘ōlelo hō‘ike e ka lehulehu.

No testimony will be accepted.

 

No Nā Papa ‘Ōlelo Ho‘olaha I Ho‘ololi ‘Ia: Ua kāpae ‘ia nā Pila me nā kaha kāpae a ua ho‘ohui ‘ia nā Pila me nā kahalalo. Inā loa‘a he kaha kāpae a me kekahi kahalalo i kekahi pila, ua kāpae ‘ia kēlā Pila mai ka papa kumuhana.

FOR AMENDED NOTICES:  Measures that have been deleted are stricken through and measures that have been added are underscored.  If a measure is both underscored and stricken through, that measure has been deleted from the agenda.

 

No Ka ‘Ike ‘Ē A‘e, E Kelepona Aku I Ke Kākau ‘Ōlelo Kōmike Ma (808) 586-6130.

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CALL THE COMMITTEE CLERK AT (808) 586-6130.