Ka ‘Aha Kenekoa

THE SENATE

 

Ka ‘Aha ‘Ōlelo Iwakāluakumamāiwa

THE TWENTY-NINTH LEGISLATURE

 

‘Aha Kau Kānāwai 2018

REGULAR SESSION OF 2018

 

Ke Kōmike no ka Wai a me ka ‘Āina

COMMITTEE ON WATER AND LAND

Kenekoa/Senator Karl Rhoads, Luna Ho‘omalu/Chair

Kenekoa/Senator Mike Gabbard, Hope Luna Ho‘omalu/Vice Chair

 

Ke Kōmike ‘Oihana Kālā

COMMITTEE ON WAYS AND MEANS

Kenekoa/Senator Donovan M. Dela Cruz, Luna Ho‘omalu/Chair

Kenekoa/Senator Gilbert S.C. Keith-Agaran, Hope Luna Ho‘omalu/Vice Chair

 

 

No Ka ‘Aha Ho‘olohe

NOTICE OF HEARING

 

 

Lā / DATE:

‘ahā, ‘Apelila 5, 2018 / Thursday, April 5, 2018

Hola / TIME:

10:00 a.m.

Wahi / PLACE:

Lumi ‘Aha Kūkā 211/ Conference Room 211

Ke Kapikala Moku‘āina / State Capitol

415 South Beretania Street

 

 

Papa Kumuhana

A G E N D A

 

 

HB 2073, HD1, SD1

      (SSCR3188)

      Status & Testimony

RELATING TO URBAN REDEVELOPMENT.

Establishes the Kanoelehua industrial area and Banyan drive region as a redevelopment district until June 30, 2028.  Authorizes a local redevelopment agency to contract with a developer for construction of non-residential uses on public land within the redevelopment district consisting of the Kanoelehua industrial area and Banyan drive region until 6/30/2028.  Takes effect on 7/1/2050 and sunsets on 6/30/2028.  (SD1)

HOU, WTL/WAM

 

 

 

Inā lawa ka manawa, e ho‘oholo mana‘o ma hope iho.

Decision Making to follow, if time permits.

 

 

E kaomi i ne‘i no ka hā‘awi ‘ana aku i kou mana‘o hō‘ike i ke Kōmike Kenekoa no ka Wai a me ka ‘Āina.

Click here to submit testimony to the Senate Committee on Water and Land.

 

Hiki ke waiho aku i ka ‘ōlelo hō‘ike 24 hola ma mua o ka ho‘omaka ‘ana o ka ‘aha ho‘olohe.

Testimony may be submitted up to 24 hours prior to the start of the hearing.

 

Inā makemake e hā‘awi aku i ka hō‘ike ha‘i waha, he ‘elua minuke wale nō ka palena lō‘ihi.

Those wishing to provide oral testimony will be limited to two minutes.

 

 

 

No Nā Papa ‘Ōlelo Ho‘olaha I Ho‘ololi ‘Ia: Ua kāpae ‘ia nā Pila me nā kaha kāpae a ua ho‘ohui ‘ia nā Pila me nā kahalalo. Inā loa‘a he kaha kāpae a me kekahi kahalalo i kekahi pila, ua kāpae ‘ia kēlā Pila mai ka papa kumuhana.

FOR AMENDED NOTICES:  Measures that have been deleted are stricken through and measures that have been added are underscored.  If a measure is both underscored and stricken through, that measure has been deleted from the agenda.

 

No nā mea pono kōkua unuhi, a i ‘ole kekahi mau mea lawelawe ‘ē a‘e no ka ho‘ohana ‘ana i ka ‘aha ho‘olohe, e kāhea aku i ke kākau ‘ōlelo kōmike he 24 hola a ‘oi paha ma mua o ka ‘aha ho‘olohe i mea e kōkua ai i ka ho‘omākaukau ‘ana.

If you require auxiliary aids or services to participate in the public hearing process (i.e. ASL or foreign language interpreter, or wheelchair accessibility), please contact the committee clerk at least 24 hours prior to the hearing so that arrangements can be made.

 

No Ka ‘Ike ‘Ē A‘e, E Kelepona Aku I Ke Kākau ‘Ōlelo Kōmike Ma (808) 586-6130.

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CALL THE COMMITTEE CLERK AT (808) 586-6130.

 

 

_____________________________________

Kenekoa/Senator Donovan M. Dela Cruz

Luna Ho‘omalu/Chair

 

_____________________________________

Kenekoa/Senator Karl Rhoads

Luna Ho‘omalu/Chair