Ka ‘Aha Kenekoa

THE SENATE

 

Ka ‘Aha ‘Ōlelo Iwakāluakumamāiwa

THE TWENTY-NINTH LEGISLATURE

 

‘Aha Kau Kānāwai 2018

REGULAR SESSION OF 2018

 

Ke Kōmike no ke Kuleana Hawai‘i

COMMITTEE ON HAWAIIAN AFFAIRS

Kanekoa/Senator Maile S.L. Shimabukuro, Luna Ho’omalu/Chair

Kanekoa/Senator Brickwood Galuteria, Hope Luna Ho’omalu/Vice Chair

 

No Ka ‘Aha Ho‘olohe

NOTICE OF HEARING

 

 

Lā/DATE:

‘ahā, Pepeluali 8, 2018/Thursday, February 8, 2018

Hola/TIME:

1:35 p.m.

Wahi/PLACE:

Lumi ‘Aha Kūkā /Conference Room 016

Ke Kapikala Moku‘āina/State Capitol

415 South Beretania Street

 

Papa Kumuhana

A G E N D A

 

 

 

 

SB 2952

      Status & Testimony

RELATING TO QUEEN LILI‘UOKALANI DAY.

Establishes Queen Lili‘uokalani Day on the first Monday in the month of September each year, rather than on September 2, in order to coincide with Labor Day.

 

HWN, JDC

SB 1303

      Status & Testimony

RELATING TO OFFICE OF HAWAIIAN AFFAIRS ELECTIONS.

Changes the method by which candidates for three office of Hawaiian affairs board of trustees at-large seats without residency requirements are elected.

 

HWN, JDC

 

 

 

 

Inā lawa ka manawa, e ho‘oholo mana‘o ma hope iho.

Decision Making to follow, if time permits.

 

E kaomi i ne‘i no ka hā‘awi ‘ana aku i kou mana‘o hō‘ike i ke Kōmike Kōmike no ke Kuleana Hawai‘i.

Click here to submit testimony to the Senate Committee on Hawaiian Affairs.

 

Hiki ke waiho aku i ka ‘ōlelo hō‘ike 24 hola ma mua o ka ho‘omaka ‘ana o ka ‘aha ho‘olohe.

Testimony may be submitted up to 24 hours prior to the start of the hearing.

 

Inā makemake e hā‘awi aku i ka hō‘ike ha‘i waha, he ‘elua minuke wale nō ka palena lō‘ihi.

Those wishing to provide oral testimony will be limited to two minutes.

 

No Nā Papa ‘Ōlelo Ho‘olaha I Ho‘ololi ‘Ia: Ua kāpae ‘ia nā Pila me nā kaha kāpae a ua ho‘ohui ‘ia nā Pila me nā kahalalo. Inā loa‘a he kaha kāpae a me kekahi kahalalo i kekahi pila, ua kāpae ‘ia kēlā Pila mai ka papa kumuhana.

FOR AMENDED NOTICES:  Measures that have been deleted are stricken through and measures that have been added are underscored.  If a measure is both underscored and stricken through, that measure has been deleted from the agenda.

 

No nā mea pono kōkua unuhi, a i ‘ole kekahi mau mea lawelawe ‘ē a‘e no ka ho‘ohana ‘ana i ka ‘aha ho‘olohe, e kāhea aku i ke kākau ‘ōlelo kōmike he 24 hola a ‘oi paha ma mua o ka ‘aha ho‘olohe i mea e kōkua ai i ka ho‘omākaukau ‘ana.

If you require auxiliary aids or services to participate in the public hearing process (i.e. ASL or foreign language interpreter, or wheelchair accessibility), please contact the committee clerk at least 24 hours prior to the hearing so that arrangements can be made.

 

No Ka ‘Ike ‘Ē A‘e, E Kelepona Aku I Ke Kākau ‘Ōlelo Kōmike Ma (808) 586-7793.

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CALL THE COMMITTEE CLERK AT (808) 586-7793.

 

 

 

 

_____________________________________

Kanekoa/Senator Maile S.L. Shimabukuro

Luna Ho‘omalu/Chair