Ka ‘Aha Kenekoa

THE SENATE

 

Ka ‘Aha ‘Ōlelo Iwakāluakumamāiwa

THE TWENTY-NINTH LEGISLATURE

 

Aha Kau Kānāwai 2018

REGULAR SESSION OF 2018

 

Ke Kōmike Kuleana Hawai‘i

COMMITTEE ON HAWAIIAN AFFAIRS

Kenekoa/Senator Maile S.L. Shimabukuro, Luna Ho‘omalu/Chair

Kenekoa/Senator/Brickwood Galuteria, Luna Ho‘omalu/Vice Chair

 

Ke Kōmike no Wai a me ka ‘Āina

COMMITTEE ON WATER AND LAND

Kenekoa/Senator Karl Rhoads, Luna Ho‘omalu/Chair

Kenekoa/Senator Mike Gabbard, Luna Ho‘omalu/Vice Chair

 

No Ka ‘Aha Ho‘olohe

NOTICE OF HEARING

 

 

Lā/ DATE:

Pō‘alua, Malaki 27, 2018/Tuesday, March 27, 2018

HolalTIME:

1:15 p.m.

Wahi/PLACE

Lumi ‘Aha Kūkā 016/Conference Room 016

Ke Kapikala Moku‘āina/State Capitol

415 South Beretania Street

 

Papa Kumuhana

A G E N D A

 

SR 42

      Proposed SD1

      Status & Testimony

PROPOSED SD 1:  URGING ALL POLICYMAKERS AND RESIDENTS OF THE CITY AND COUNTY OF HONOLULU TO SUPPORT THE WAI‘ANAE SUSTAINABLE COMMUNITIES PLAN AND THE PRESERVATION OF OHIKILOLO.

 

 

Copies of the proposed SD 1 are available from the Senate Document Center and on the Legislature's website:  www.capitol.hawaii.gov.

 

 

 HWN/WTL, JDC

SCR 134

      Status & Testimony

APPROVING THE SALE OF CERTAIN LAND OWNED BY THE OFFICE OF HAWAIIAN AFFAIRS TO THE CITY AND COUNTY OF HONOLULU.

 

 

HWN/WTL, WAM

 

.

 

 

 

 

Inā lawa ka manawa, e ho‘oholo mana‘o ma hope iho.

Decision Making to follow, if time permits.

 

E kaomi i ne‘i no ka hā‘awi ‘ana aku i kou mana‘o hō‘ike i ke Kōmike Kōmike no ke Kuleana Hawai‘i.

Click here to submit testimony to the Senate Committee on Hawaiian Affairs.

 

Hiki ke waiho aku i ka ‘ōlelo hō‘ike 24 hola ma mua o ka ho‘omaka ‘ana o ka ‘aha ho‘olohe.

Testimony may be submitted up to 24 hours prior to the start of the hearing.

 

Inā makemake e hā‘awi aku i ka hō‘ike ha‘i waha, he ‘elua minuke wale nō ka palena lō‘ihi.

Those wishing to provide oral testimony will be limited to two minutes.

 

No Nā Papa ‘Ōlelo Ho‘olaha I Ho‘ololi ‘Ia: Ua kāpae ‘ia nā Pila me nā kaha kāpae a ua ho‘ohui ‘ia nā Pila me nā kahalalo. Inā loa‘a he kaha kāpae a me kekahi kahalalo i kekahi pila, ua kāpae ‘ia kēlā Pila mai ka papa kumuhana.

FOR AMENDED NOTICES:  Measures that have been deleted are stricken through and measures that have been added are underscored.  If a measure is both underscored and stricken through, that measure has been deleted from the agenda.

 

No nā mea pono kōkua unuhi, a i ‘ole kekahi mau mea lawelawe ‘ē a‘e no ka ho‘ohana ‘ana i ka ‘aha ho‘olohe, e kāhea aku i ke kākau ‘ōlelo kōmike he 24 hola a ‘oi paha ma mua o ka ‘aha ho‘olohe i mea e kōkua ai i ka ho‘omākaukau ‘ana.

If you require auxiliary aids or services to participate in the public hearing process (i.e. ASL or language interpreter, or wheelchair accessibility), please contact the committee clerk at least 24 hours prior to the hearing so that arrangements can be made.

 

No Ka ‘Ike ‘Ē A‘e, E Kelepona Aku I Ke Kākau ‘Ōlelo Kōmike Ma (808) 586-7793.

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CALL THE COMMITTEE CLERK AT (808) 586-7793.

 

_____________________________________

Kenekoa/Senator Karl Rhoads

Luna Ho‘omalu/Chair

 

_____________________________________

Kenekoa/Senator Maile S.L. Shimabukuro

Luna Ho‘omalu/Chair