Ka ‘Aha Kenekoa

THE SENATE

 

Ka ‘Aha ‘Ōlelo Iwakāluakumamāiwa

THE TWENTY-NINTH LEGISLATURE

 

‘Aha Kau Kānāwai 2018

REGULAR SESSION OF 2018

 

Ke Kōmike no ke Kuleana Hawai‘i

COMMITTEE ON HAWAIIAN AFFAIRS

Kanekoa/Senator Maile S.L. Shimabukuro, Luna Ho‘omalu/Chair

Kanekoa/Senator Brickwood Galuteria, Hope Luna Ho‘omalu/Vice Chair

 

                                               Ke Kōmike no Nā Kauhale o ka Lehulehu

COMMITTEE ON HOUSING

Kanekoa/Senator Will Espero, Luna Ho‘omalu/Chair

 Kanekoa/Senator Breene Harimoto, Hope Luna Ho‘omalu/Vice Chair

 

No Ka ‘Aha Ho‘olohe

NOTICE OF HEARING

 

 

Lā/DATE:

‘alua, Pepeluali 13, 2018/Tuesday, February 13, 2018

Hola/TIME:

10:00 a.m.

Wahi/PLACE:

Lumi ‘Aha Kūkā 225/Conference Room 225

Ke Kapikala Moku‘āina/State Capitol

415 South Beretania Street

 

Papa Kumuhana

A G E N D A

 

 

 

 

SB 2424

      Status & Testimony

RELATING TO HOUSING FOR NATIVE HAWAIIANS.

Authorizes the construction and use of micro housing units on Hawaiian home lands managed by DHHL, notwithstanding zoning laws, permit provisions, and building codes.  Authorizes the use of the Hawaiian home loan fund and Hawaiian home general fund for assistance in purchasing or renting micro housing units for use on Hawaiian home lands managed by DHHL and leased to beneficiaries.  Makes an appropriation to the Hawaii housing finance and development corporation for construction of micro housing units, subject to certain conditions, and to build general organizational capacity of native Hawaiian-controlled nonprofit housing developers.

 

HWN/HOU, WAM

 

 

 

 

Inā lawa ka manawa, e ho‘oholo mana‘o ma hope iho.

Decision Making to follow, if time permits.

 

E kaomi i ne‘i no ka hā‘awi ‘ana aku i kou mana‘o hō‘ike i ke Kōmike Kōmike no ke Kuleana Hawai‘i.

Click here to submit testimony.

 

Hiki ke waiho aku i ka ‘ōlelo hō‘ike 24 hola ma mua o ka ho‘omaka ‘ana o ka ‘aha ho‘olohe.

Testimony may be submitted up to 24 hours prior to the start of the hearing.

 

No Nā Papa ‘Ōlelo Ho‘olaha I Ho‘ololi ‘Ia: Ua kāpae ‘ia nā Pila me nā kaha kāpae a ua ho‘ohui ‘ia nā Pila me nā kahalalo. Inā loa‘a he kaha kāpae a me kekahi kahalalo i kekahi pila, ua kāpae ‘ia kēlā Pila mai ka papa kumuhana.

FOR AMENDED NOTICES:  Measures that have been deleted are stricken through and measures that have been added are underscored.  If a measure is both underscored and stricken through, that measure has been deleted from the agenda.

 

No nā mea pono kōkua unuhi, a i ‘ole kekahi mau mea lawelawe ‘ē a‘e no ka ho‘ohana ‘ana i ka ‘aha ho‘olohe, e kāhea aku i ke kākau ‘ōlelo kōmike he 24 hola a ‘oi paha ma mua o ka ‘aha ho‘olohe i mea e kōkua ai i ka ho‘omākaukau ‘ana.

If you require auxiliary aids or services to participate in the public hearing process (i.e. ASL or foreign language interpreter, or wheelchair accessibility), please contact the committee clerk at least 24 hours prior to the hearing so that arrangements can be made.

 

No Ka ‘Ike ‘Ē A‘e, E Kelepona Aku I Ke Kākau ‘Ōlelo Kōmike Ma (808) 586-7793.

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CALL THE COMMITTEE CLERK AT (808)586-7793.

 

_____________________________________

Kenekoa/Senator Will Espero

Luna Ho‘omalu/Chair

 

_____________________________________

Kenekoa/Senator Maile S.L. Shimabukuro

Luna Ho‘omalu/Chair