Ka ‘Aha Kenekoa

THE SENATE

 

Ka ‘Aha ‘Ōlelo Iwakāluakumamāiwa

THE TWENTY-NINTH LEGISLATURE

 

‘Aha Kau Kānāwai 2018

REGULAR SESSION OF 2018

 

Ke Kōmike Kula Nui

COMMITTEE ON HIGHER EDUCATION

Kenekoa/Senator Kaiali‘i Kahele, Luna Ho‘omalu/Chair

Kenekoa/Senator Donna Mercado Kim, Hope Luna Ho‘omalu/Vice Chair

 

No Ka ‘Aha Ho‘olohe

NOTICE OF HEARING

 

 

Lā / DATE:

Pō‘alua, Pepeluali 13, 2018 / Tuesday, February 13, 2018

Hola / TIME:

2:05 p.m.

Wahi / PLACE:

Lumi ‘Aha Kūkā 224 / Conference Room 224

 

Papa Kumuhana

A G E N D A

 

SB 757

      Proposed SD1

      Status & Testimony

RELATING TO THE UNIVERSITY OF HAWAII.

Requires the auditor to conduct a forensic financial audit of the University of Hawaii's activities related to Mauna Kea. Report to the legislature. Appropriates funds. (Proposed SD1)

 

Copies of the proposed SD1 are available from the Senate Document Center and on the Legislature's website:  www.capitol.hawaii.gov.

 

 

HRE, WAM

SCR 29

      Status & Testimony

REQUESTING THE STATE AUDITOR TO CONDUCT A FORENSIC FINANCIAL AUDIT OF THE UNIVERSITY OF HAWAII'S ACTIVITIES RELATED TO MAUNA KEA.

 

 

Pending re-referral to HRE, WAM

 

 

 

 

Inā lawa ka manawa, e ho‘oholo mana‘o ma hope iho.

Decision Making to follow, if time permits.

 

E kaomi i ne‘i no ka hā‘awi ‘ana aku i kou mana‘o hō‘ike i ke Kōmike Kula Nui.

Click here to submit testimony to the Senate Committee on Higher Education.

 

Hiki ke waiho aku i ka ōlelo hōike 24 hola ma mua o ka hoomaka ana o ka aha hoolohe.

Testimony may be submitted up to 24 hours prior to the start of the hearing.

 

Inā makemake e hā‘awi aku i ka hō‘ike ha‘i waha, he ‘ekolu minuke wale nō ka palena lō‘ihi.

Those wishing to provide oral testimony will be limited to two minutes.

 

No ka po‘e makemake e ha‘i mana‘o ma ka ‘ōlelo Hawaii, aia kekahi kanaka unuhi ‘ōlelo

ma ka hālāwai ho‘olohe.

There will be interpreters available at the hearing for those wanting to testify in Hawaiian.

 

No Nā Papa Ōlelo Hoolaha I Hoololi Ia: Ua kāpae ia nā Pila me nā kaha kāpae a ua hoohui ia nā Pila me nā kahalalo. Inā loaa he kaha kāpae a me kekahi kahalalo i kekahi pila, ua kāpae ia kēlā Pila mai ka papa kumuhana.

FOR AMENDED NOTICES:  Measures that have been deleted are stricken through and measures that have been added are underscored.  If a measure is both underscored and stricken through, that measure has been deleted from the agenda.

 

No nā mea pono kōkua unuhi, a i ‘ole kekahi mau mea lawelawe ‘ē a‘e no ka ho‘ohana ‘ana i ka ‘aha ho‘olohe, e kāhea aku i ke kākau ‘ōlelo kōmike he 24 hola a ‘oi paha ma mua o ka ‘aha ho‘olohe i mea e kōkua ai i ka ho‘omākaukau ‘ana.

If you require auxiliary aids or services to participate in the public hearing process (i.e. ASL or language interpreter, or wheelchair accessibility), please contact the committee clerk at least 24 hours prior to the hearing so that arrangements can be made.

 

NO KA ‘IKE ‘Ē A‘E, E KELEPONA AKU I KE KĀKAU ‘ŌLELO KŌMIKE MA (808) 586-6760.

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CALL THE COMMITTEE CLERK AT (808) 586-6760.

 

 

 

 

_____________________________________

Kenekoa/Senator Kaiali'i Kahele

Luna Hoomalu/Chair