Ka ‘Aha Kenekoa

THE SENATE

 

Ka ‘Aha ‘Ōlelo Iwakāluakumamāiwa

THE TWENTY-NINTH LEGISLATURE

 

‘Aha Kau Kānāwai 2018

REGULAR SESSION OF 2018

 

 

Ke Kōmike Kula Nui

COMMITTEE ON HIGHER EDUCATION

Kenekoa/Senator Kaiali‘i Kahele, Luna Ho‘omalu/Chair

Kenekoa/Senator Donna Mercado Kim, Hope Luna Ho‘omalu/Vice Chair

 

 

Ke Kōmike no ka Wai a me ka ‘Āina

COMMITTEE ON WATER AND LAND

Kenekoa/Senator Karl Rhoads, Luna Ho‘omalu/Chair

Kenekoa/Senator Mike Gabbard, Hope Luna Ho‘omalu/Vice Chair

 

No Ka ‘Aha Ho‘olohe

NOTICE OF HEARING

 

 

Lā / DATE:

‘akahi, Pepeluali 12, 2018 / Monday, February 12, 2018

Hola / TIME:

1:15 p.m.

Wahi / PLACE:

Lumi Nohona Anaina / Auditorium

Ke Kapikala Moku‘āina / State Capitol

415 South Beretania Street

 

 

Papa Kumuhana

A G E N D A

 

SB 3090

      Proposed SD1

      Status & Testimony

RELATING TO GOVERNMENT.

Establishes the Mauna Kea Management Authority. Limits the number of telescopes that may be authorized on Mauna Kea. Authorizes the renegotiation of leases, subleases, easements, permits, and licenses pertaining to Mauna Kea. Requires that revenue derived from activities on Mauna Kea be shared with the Office of Hawaiian Affairs. Provides that the Mauna Kea Management Authority may not alienate lands except as provided by law. Excludes Mauna Kea lands from the definition of "public lands." Provides for free access to Mauna Kea for traditional cultural purposes. Establishes police powers and provides for enforcement of laws on land under the jurisdiction of the Mauna Kea Management Authority. (Proposed SD1)

 

Copies of the proposed SD1 are available from the Senate Document Center and on the Legislature's website:  www.capitol.hawaii.gov.

HRE/WTL, WAM

 

 

 

Inā lawa ka manawa, e ho‘oholo mana‘o ma hope iho.

Decision Making to follow, if time permits.

 

 

 

E kaomi i ne‘i no ka hā‘awi ‘ana aku i kou mana‘o hō‘ike i ke Kōmike Kenekoa Kula Nui.

Click here to submit testimony to the Senate Committee on Higher Education.

 

 

Hiki ke waiho aku i ka ‘ōlelo hō‘ike 24 hola ma mua o ka ho‘omaka ‘ana o ka ‘aha ho‘olohe.

Testimony may be submitted up to 24 hours prior to the start of the hearing.

 

 

Inā makemake e hā‘awi aku i ka hō‘ike ha‘i waha, he ‘ekolu minuke wale nō ka palena lō‘ihi.

Those wishing to provide oral testimony will be limited to three minutes.

 

No ka po‘e makemake e ha‘i mana‘o ma ka ‘ōlelo Hawaii, aia kekahi kanaka unuhi ‘ōlelo

ma ka hālāwai ho‘olohe.

There will be interpreters available at the hearing for those wanting to testify in Hawaiian.

 

No Nā Papa ‘Ōlelo Ho‘olaha I Ho‘ololi ‘Ia: Ua kāpae ‘ia nā Pila me nā kaha kāpae a ua ho‘ohui ‘ia nā Pila me nā kahalalo. Inā loa‘a he kaha kāpae a me kekahi kahalalo i kekahi pila, ua kāpae ‘ia kēlā Pila mai ka papa kumuhana.

FOR AMENDED NOTICES:  Measures that have been deleted are stricken through and measures that have been added are underscored.  If a measure is both underscored and stricken through, that measure has been deleted from the agenda.

 

No nā mea pono kōkua unuhi, a i ‘ole kekahi mau mea lawelawe ‘ē a‘e no ka ho‘ohana ‘ana i ka ‘aha ho‘olohe, e kāhea aku i ke kākau ‘ōlelo kōmike he 24 hola a ‘oi paha ma mua o ka ‘aha ho‘olohe i mea e kōkua ai i ka ho‘omākaukau ‘ana.

If you require auxiliary aids or services to participate in the public hearing process (i.e. ASL or foreign language interpreter, or wheelchair accessibility), please contact the committee clerk at least 24 hours prior to the hearing so that arrangements can be made.

 

No Ka ‘Ike ‘Ē A‘e, E Kelepona Aku I Ke Kākau ‘Ōlelo Kōmike Ma (808) 586-6760.

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CALL THE COMMITTEE CLERK AT (808) 586-6760.

 

 

_____________________________________

Kenekoa/Senator Karl Rhoads

Luna Ho‘omalu/Chair

 

_____________________________________

Kenekoa/Senator Kaiali'i Kahele

Luna Ho‘omalu/Chair