Ka ‘Aha Kenekoa

THE SENATE

 

Ka ‘Aha ‘Ōlelo Kanaiwakūmāiwa

THE TWENTY-NINTH LEGISLATURE

 

‘Aha Kau Kānāwai 2017

REGULAR SESSION OF 2017

 

Ke Kōmike no ka Wai a me ka ‘Āina

COMMITTEE ON WATER AND LAND

Kenekoa/Senator Karl Rhoads, Luna Ho‘omalu/Chair

Kenekoa/Senator Mike Gabbard, Hope Luna Ho‘omalu/Vice Chair

 

Ke Kōmike no nā Kuleana Ho‘omalu Lehulehu, nā Hana Mawaena o nā Aupuni, a me ka Pū‘ali Koa

COMMITTEE ON PUBLIC SAFETY, INTERGOVERNMENTAL, AND MILITARY AFFAIRS

Kenekoa/Senator Clarence K. Nishihara, Luna Ho‘omalu/Chair

Kenekoa/Senator Glenn Wakai, Hope Luna Ho‘omalu/Vice Chair

 

No Ka ‘Aha Ho‘olohe

NOTICE OF HEARING

 

Lā / DATE:

‘ahā, Malaki 16, 2017/ Thursday, March 16, 2017

Hola / TIME:

2:15 p.m.

Wahi / PLACE:

Lumi ‘Aha Kūkā 229 / Conference Room 229

Ke Kapikala Moku‘āina / State Capitol

415 South Beretania Street

 

 

Papa Kukumana‘o

A G E N D A

 

HB 1417, HD1

      (HSCR728)

      Status & Testimony

RELATING TO WATER.

Requires the Hawaii Emergency Management Agency to develop a post-disaster fresh drinking water security plan.  Makes an appropriation.  Requires a report to the legislature prior to the regular session of 2018.  (HB1417 HD1)

 

PSM/WTL, WAM

HB 636, HD1

      (HSCR932)

      Status & Testimony

RELATING TO WATER CONSERVATION.

Establishes a two-year water conservation financial assistance pilot program to provide financial assistance to county-owned public water systems.  (HB636 HD1)

 

WTL/PSM, WAM

HB 14, HD1

      (HSCR1021)

      Status & Testimony

RELATING TO KEKAHA KAI STATE PARK.

Appropriates funds for the employment of lifeguards and for necessary equipment to be used by state lifeguards in their work at Kua Bay, Kekaha Kai State Park in North Kona on the island of Hawaii.  (HB14 HD1)

 

WTL/PSM, WAM

HB 1200, HD1

      (HSCR944)

      Status & Testimony

MAKING AN APPROPRIATION FOR A FEASIBILITY STUDY AND PLANS FOR A SWIM AREA IN POHOIKI.

Appropriates funds to the Department of Land and Natural Resources to conduct a feasibility study to determine the best means to provide a Pohoiki swimming area and develop plans, in cooperation with the United States Army Corps of Engineers, County of Hawaii, and any stakeholders, for a safe swim area.  (HB1200 HD1)

 

WTL/PSM, WAM

 

 

 

Inā lawa ka manawa, e ho‘oholo mana‘o ma hope iho.

Decision Making to follow, if time permits.

 

E kaomi i ne‘i no ka hā‘awi ‘ana aku i kou mana‘o hō‘ike i ke Kōmike Kenekoa no ka Wai a me ka ‘Āina.

Click here to submit testimony to the Senate Committee on Water and Land.

 

Hiki ke waiho aku i ka ‘ōlelo hō‘ike 24 hola ma mua o ka ho‘omaka ‘ana o ka ‘aha ho‘olohe.

Testimony may be submitted up to 24 hours prior to the start of the hearing.

 

Inā makemake e hā‘awi aku i ka ha‘i waha hō‘ike, he ‘elua minuke wale nō ka palena lō‘ihi.

Those wishing to provide oral testimony will be limited to two minutes.

 

No Nā Papa Kukumana‘o I Ho‘ololi ‘Ia: Ua kāpae ‘ia nā Pila me nā kaha kāpae a ua ho‘ohui ‘ia nā Pila me nā kahalalo. Inā loa‘a he kaha kāpae a me kekahi kahalalo i kekahi pila, ua kāpae ‘ia kēlā Pila mai ka papa kukumana‘o.

FOR AMENDED NOTICES:  Measures that have been deleted are stricken through and measures that have been added are underscored.  If a measure is both underscored and stricken through, that measure has been deleted from the agenda.

 

No nā mea kōkua unuhi, a i ‘ole kekahi mau mea lawelawe ‘ē a‘e no ka ho‘ohana ‘ana i ka ‘aha ho‘olohe, e kāhea aku i ke kākau ‘ōlelo kōmike he 24 hola a emi iho ma mua o ka ‘aha ho‘olohe i mea e kōkua ai i ka ho‘omākaukau ‘ana.

If you require auxiliary aids or services to participate in the public hearing process (i.e. ASL or foreign language interpreter, or wheelchair accessibility), please contact the committee clerk at least 24 hours prior to the hearing so that arrangements can be made.

 

No Ka ‘Ike ‘Ē A‘e, E Kelepona Aku I Ke Kākau ‘Ōlelo Kōmike Ma (808) 586-6130.

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CALL THE COMMITTEE CLERK AT (808) 586-6130.

 

 

_____________________________________

Kenekoa/Senator Clarence K. Nishihara

Luna Ho‘omalu/Chair

 

_____________________________________

Kenekoa/Senator Karl Rhoads

Luna Ho‘omalu/Chair