Ka ‘Aha Kenekoa

THE SENATE

 

Ka ‘Aha ‘Ōlelo Iwakaluakūmāiwa

THE TWENTY-NINTH LEGISLATURE

 

‘Aha Kau Kānāwai 2017

REGULAR SESSION OF 2017

 

Ke Kōmike no ke Kuleana Hawaii

COMMITTEE ON HAWAIIAN AFFAIRS

Kenekoa/Senator Maile S.L. Shimabukuro, Luna Ho‘omalu/ Chair

Kenekoa/Senator Brickwood Galuteria, Hope Luna Ho‘omalu/Vice Chair

 

No ka Hooholo Manao

NOTICE OF DECISION MAKING

Ua ho‘omalolo ‘ia na pila i ka Pō‘ahā, Apelila 13, 2017

MEASURES DEFERRED TO THURSDAY, April 13, 2017

 

La/DATE:

Apelila 13, 2017/April 13, 2017

Hola/TIME:

1:16 p.m.

Wahi/PLACE:

Lumi ‘Aha Kūkā 016/ Conference Room 016

Ke Kapikala Moku‘āina/ State Capitol

415 South Beretania StreetPapa Kumuhana

A G E N D A


Ua lohe ia nā Pila iho I ka lā Apelila 6, 2017
The following measure(s) were previously heard on April 6, 2017

 

 

GM 601

      Status & Testimony

Submitting for consideration and confirmation to the Island Burial Council, Island Of Hawai'i, Gubernatorial Nominee, JORDAN CALPITO, for a term to expire 06-30-2021.

 

 

HWN

GM 602

      Status & Testimony

Submitting for consideration and confirmation to the Island Burial Council, Island Of Hawai'i, Gubernatorial Nominee, MARY MAXINE KAHAULELIO, for a term to expire 06-30-2019.

 

 

HWN

GM 603

      Status & Testimony

Submitting for consideration and confirmation to the Island Burial Council, Island Of Hawai'i, Gubernatorial Nominee, NORMAN KAIMULOA, for a term to expire 06-30-2019.

 

 

HWN

GM 604

      Status & Testimony

Submitting for consideration and confirmation to the Island Burial Council, Island Of Hawai'i, Gubernatorial Nominee, SCOTT MAHONEY, for a term to expire 06-30-2020.

 

 

HWN

GM 605

      Status & Testimony

Submitting for consideration and confirmation to the Island Burial Council, Island Of Hawai'i, Gubernatorial Nominee, TERRI NAPEAHI, for a term to expire 06-30-2018.

 

 

HWN

GM 606

      Status & Testimony

Submitting for consideration and confirmation to the Island Burial Council, Islands Of Kaua'i And Ni'ihau, Gubernatorial Nominee, CAROL LOVELL, for a term to expire 06-30-2017.

 

 

HWN

GM 607

      Status & Testimony

Submitting for consideration and confirmation to the Island Burial Council, Islands Of Kaua'i And Ni'ihau, Gubernatorial Nominee, CAROL LOVELL, for a term to expire 06-30-2021.

 

 

HWN

He aha hooholo manao wale nō kēia. ʻAʻole ʻae ʻia ka ʻōlelo hōʻike e ka lehulehu.
Decision making meeting only. No public testimony will be accepted.

No Nā Papa Ōlelo Hoolaha I Ho‘ololi la: Ua kāpae ‘ia nā Pila me nā kaha kāpae a ua ho‘ohui ‘ia nā Pila me nā kahalalo;  Ina loa‘a he kaha kāpae a me kekahi kahalalo I kekahi pila,ua kāpae ‘ia kēlā Pila mai ka Papa kumuhana.

FOR AMENDED NOTICES:  Measures that have been deleted are stricken through and measures that have been added are underscored.  If a measure is both underscored and stricken through, that measure has been deleted from the agenda.

 

No nā mea pono kokua unuhi,a I ‘ole kekahi mau mea lawelawe ‘e a‘e no ka ho‘ohana ‘ana I ka ‘aha ho‘olohe, e kāhea aku I ke kākau ‘ōlelo kōmike he 24 hola a oi paha ma mua o ka ‘aha ho‘olohe I mea e kokua a I ka ho‘omākaukau ‘ana.

If you require auxiliary aids or services to participate in the public hearing process (i.e. ASL or foreign language interpreter, or wheelchair accessibility), please contact the committee clerk at least 24 hours prior to the hearing so that arrangements can be made.

No Ka ‘Ike Ē A‘e E Kelepona Aku I Ke Kākau ‘
Ōlelo Kōmike Ma (808) 586-7793.

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CALL THE COMMITTEE CLERK AT (808)586-7793.

 

           

.

 

 

 

 

 

_____________________________________

Kenekoa/Senator Maile S.L. Shimabukuro

Luna Hoomalu/Chair