Ka ‘Aha Kenekoa

THE SENATE

 

Ka ‘Aha ‘Ōlelo Kanaiwakūmāiwa

THE TWENTY-NINTH LEGISLATURE

 

‘Aha Kau Kānāwai 2017

REGULAR SESSION OF 2017

 

Ke Kōmike no ke Kuleana Hawaii

COMMITTEE ON HAWAIIAN AFFAIRS

Kenekoa/Senator Maile S.L. Shimabukuro, Luna Ho‘omalu/ Chair

Kenekoa/Senator Brickwood Galuteria, Hope Luna Ho‘omalu/Vice Chair

 

No ka ‘Aha Ho‘olohe

NOTICE OF HEARING

 

 

La/DATE:

Apelila 13, 2017/April 13, 2017

Hola/TIME:

1:15 p.m.

Wahi/PLACE:

Lumi ‘Aha Kūkā 016/ Conference Room 016

Ke Kapikala Moku‘āina/ State Capitol

415 South Beretania Street

 

Papa Kukumana‘o

A G E N D A

 

GM 785

      Status & Testimony

Submitting for consideration and confirmation to the Island Burial Council, Island of Hawai'i, Gubernatorial Nominee, FRED CACHOLA, JR., for a term to expire 06-30-2021.

 

 

HWN

GM 786

      Status & Testimony

Submitting for consideration and confirmation to the Island Burial Council, Islands of Maui and Lana'i, Gubernatorial Nominee, SUSAN ANTONIO, for a term to expire 06-30-2020.

 

 

HWN

GM 787

      Status & Testimony

Submitting for consideration and confirmation to the Island Burial Council, Islands of Maui and Lanai, Gubernatorial Nominee, EVALINA WATANABE, for a term to expire 06-30-2021.

 

 

HWN

GM 788

      Status & Testimony

Submitting for consideration and confirmation to the Island Burial Council, Islands of Maui and Lana'i, Gubernatorial Nominee, SCOTT FISHER, for a term to expire 06-30-2018.

 

 

HWN

GM 809

      Status & Testimony

Submitting for consideration and confirmation to the Island Burial Council, Islands of Kaua'i and Ni'ihau, Gubernatorial Nominee, LEIANA ROBINSON, for a term to expire 06-30-2021.

 

 

HWN

GM 813

      Status & Testimony

Submitting for consideration and confirmation to the Island Burial Council, Island of Oahu, Gubernatorial Nominee, HINALEIMOANA WONG-KALU, for a term to expire 06-30-2020.

 

 

HWN

GM 814

      Status & Testimony

Submitting for consideration and confirmation to the Island Burial Council, Island of Oahu, Gubernatorial Nominee, KALI FERMANTEZ, for a term to expire 06-30-2021.

 

 

HWN

GM 815

      Status & Testimony

Submitting for consideration and confirmation to the Island Burial Council, Island of Oahu, Gubernatorial Nominee, BEVERLY AMARAL, for a term to expire 06-30-2021.

 

 

HWN

GM 816

      Status & Testimony

Submitting for consideration and confirmation to the Island Burial Council, Island of Oahu, Gubernatorial Nominee, DANNA HOLCK, for a term to expire 06-30-2020.

 

 

HWN

 

 

 

Inā lawa ka manawa, e hooholo manao ma hope iho.

Decision Making to follow, if time permits.

 

E kaomi I ne‘i no ka hāawi ‘ana I kou mana‘o hō‘ike I ke Kōmike Kenekoa no ke Kuleana Hawai‘i

Click here to submit testimony to the Senate Committee on Hawaiian Affairs.

 

Hiki ke waiho aku i ka ‘ōlelo ho‘ike 24 hola ma mua o ka ho‘omaka ‘ana o ka ‘aha ho‘olohe

Testimony may be submitted up to 24 hours prior to the start of the hearing.

 

No Nā Papa Kukumana‘o I Ho‘ololi la: Ua kāpae ‘ia nā Pila me nā kaha kāpae a ua ho‘ohui ‘ia nā Pila me nā kahalalo;  Ina loa‘a he kaha kāpae a me kekahi kahalalo I kekahi pila,ua kāpae ‘ia kēlā Pila mai ka Papa kukumana‘o.

FOR AMENDED NOTICES:  Measures that have been deleted are stricken through and measures that have been added are underscored.  If a measure is both underscored and stricken through, that measure has been deleted from the agenda.

 

No nā mea kokua unuhi,a I ‘ole kekahi mau mea lawelawe ‘e a‘e no ka ho‘ohana ‘ana I ka ‘aha ho‘olohe, e kāhea aku I ke kākau ‘ōlelo kōmike he 24 hola a emi iho ma mua o ka ‘aha ho‘olohe I mea e kokua a I ka ho‘omākaukau ‘ana.

If you require auxiliary aids or services to participate in the public hearing process (i.e. ASL or foreign language interpreter, or wheelchair accessibility), please contact the committee clerk at least 24 hours prior to the hearing so that arrangements can be made.

No Ka ‘Ike Ē A‘e E Kelepona Aku I Ke Kākau ‘
Ōlelo Kōmike Ma (808) 586-7793.

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CALL THE COMMITTEE CLERK AT (808)586-7793.

 

           

.

 

 

 

 

 

_____________________________________

Kenekoa/Senator Maile S.L. Shimabukuro

Luna Hoomalu/Chair