Ka ‘Aha Kenekoa

THE SENATE

 

Ka ‘Aha ‘Ōlelo Kanaiwakūmāiwa

THE TWENTY-NINTH LEGISLATURE

 

‘‘Aha Kau Kānāwai 2017

REGULAR SESSION OF 2017

 

Ke Komike no ka Kuleana Hawai‘i

COMMITTEE ON HAWAIIAN AFFAIRS

Kenekoa/Senator Maile S.L. Shimabukuro, Luna Ho‘omalu/Chair

Kenekoa/Senator Brickwood Galuteria, Hope Luna Ho‘omalu/Vice Chair

 

 

No ka Ho‘oholo Mana‘o

NOTICE OF DECISION MAKING

 

La/DATE

Pepeluali 28, 2017/February 28, 2017

Hola/TIME

2:45  pm

Wahi/PLACE

Lumi ‘Aha Kūkā 016/Conference room 016

Ke Kapikala Moku‘āina/State Capitol

415 South Beretania Street

 

 

 

Papa Kukumana‘o

 

A G E N D A

 

 

 

Ua lohe ‘ia nā Pila iho I ka lā Pepeluali 14, 2017

The following measure(s) were previously heard on February 14, 2017

 

 

SCR 49 / SR 13

      Status & Testimony / Status & Testimony

URGING PRIVATE SCHOOLS IN HAWAI‘I TO CONSIDER OFFERING OR CONTINUE OFFERING HAWAIIAN LANGUAGE INSTRUCTION AS AN OPTION OR AN ELECTIVE IN THEIR ACADEMIC CURRICULUM.

 

 

HWN

 

 

 

 

 

He ‘aha ho‘oholo mana‘o wale nō kēia, ‘a‘ole ‘ae ‘ia ka ‘ōlelo ho‘ike e ka lehulehu.

Decision making meeting only, no public testimony will be accepted.

 

 

 

 

 

 

No Nā Papa Kukumana‘o I Ho‘ololi ‘ia:  Ua kāpae ‘ia nā Pila me nā kaha kāpae a ua ho‘ohui ‘ia nā Pila me na

nā kahalalo.  Inā loa‘a he kaha kāpae a me kekahi kahalalo i kekahi pila, ua kāpae ‘ia kēlā Pila me ka papa

kukumana‘o.

 

FOR AMENDED NOTICES:  Measures that have been deleted are stricken through and measures that have been added are underscored.  If a measure is both underscored and stricken through, that measure has been deleted from the agenda.

 

 

No nā mea kokua unuhi, a I ‘ole kekahi mau mea lawelawe ‘ē a ‘e no ka ho‘ohana ‘ana I ka ‘aha ho‘olohe, e

kāhea aku I ke kākau ‘ōlelo kōmike he 24 hola a emi iho ma mua o ka ‘aha ho‘olohe I mea e kokua ai I ka

ho‘omākaukau ‘ana.

If you require auxiliary aids or services to participate in the public hearing process (i.e. ASL or foreign language interpreter, or wheelchair accessibility), please contact the committee clerk at least 24 hours prior to the hearing so that arrangements can be made.

 

 

No Ka ‘ike ‘E A‘e, E Kelepona Aku I Ke Kākau ‘Ōlelo Komike Ma (808) 586-7793.

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CALL THE COMMITTEE CLERK AT (808)586-7793.

 

 

 

 

_____________________________________

Senator Maile S.L. Shimabukuro

Chair