Ka ‘Aha Kenekoa

THE SENATE

 

Ka ‘Aha ‘Ōlelo Iwakaluakūmāiwa

THE TWENTY-NINTH LEGISLATURE

 

‘Aha Kau Kānāwai 2017

REGULAR SESSION OF 2017

 

Ke Kōmike no ke Kuleana Hawaii

COMMITTEE ON HAWAIIAN AFFAIRS

Kenekoa/Senator Maile S.L. Shimabukuro, Luna Ho‘omalu/ Chair

Kenekoa/Senator Brickwood Galuteria, Hope Luna Ho‘omalu/Vice Chair

 

Ke Kōmike no ka Wai a me ka Āina

COMMITTEE ON WATER AND LAND

Kenekoa/Senator Karl Rhoads, Luna Hoomalu/Chair

Kenekoa/Senator Mike Gabbard, Hope Luna Hoomalu/Vice-Chair

 

No ka ‘Aha Ho‘olohe

NOTICE OF HEARING

 

La/DATE:

Apelila 18, 2017/April 18, 2017

Hola/TIME:

1:15 pm

Wahi/PLACE:

Lumi ‘Aha Kūkā 225/ Conference Room 225

Ke Kapikala Moku‘āina/ State Capitol

415 South Beretania Street

 

Papa Kukumana‘o

A G E N D A

 

HCR 80, HD1

      (HSCR1633)

      Status & Testimony

REQUESTING THE DEPARTMENT OF LAND AND NATURAL RESOURCES TO ESTABLISH A WORKING GROUP TO STUDY THE POTENTIAL TRANSFER OF MANAGEMENT AND MAINTENANCE OF THE ROYAL MAUSOLEUM AT MAUNA ‘ALA TO ONE OR MORE APPROPRIATE NONPROFIT ORGANIZATIONS.

 

 

HWN/WTL

HCR 6, HD1

      (HSCR1648)

      Status & Testimony

RECOGNIZING THE HISTORIC SUCCESS OF COMMUNITY STEWARDSHIP UNDER THE TRADITIONAL KONOHIKI FISHING RIGHTS SYSTEM IN SUSTAINING AN ABUNDANT NEARSHORE ENVIRONMENT AND A THRIVING POPULATION AND CULTURE, AND URGING THE STATE TO SUPPORT AND ADMINISTER THE DEVELOPMENT, ADOPTION, AND IMPLEMENTATION OF CULTURALLY-GROUNDED, COMMUNITY-DRIVEN FISHERIES MANAGEMENT PROPOSALS TO STEWARD, RESTORE, AND PERPETUATE OUR NEARSHORE RESOURCES AND MAINTAIN AND PROTECT ASSOCIATED CULTURAL TRADITIONS AND VALUES.

 

 

WTL/HWN

 

 

 

 


Inā lawa ka manawa, e hooholo manao ma hope iho.

Decision Making to follow, if time permits.

 

E kaomi I ne‘i no ka hāawi ‘ana I kou mana‘o hō‘ike I ke Kōmike Kenekoa no ke Kuleana Hawai‘i

Click here to submit testimony to the Senate Committee on Hawaiian Affairs.

 

Hiki ke waiho aku i ka ‘ōlelo ho‘ike 24 hola ma mua o ka ho‘omaka ‘ana o ka ‘aha ho‘olohe

Testimony may be submitted up to 24 hours prior to the start of the hearing.

 

No Nā Papa Ōlelo Hoolaha I Ho‘ololi la: Ua kāpae ‘ia nā Pila me nā kaha kāpae a ua ho‘ohui ‘ia nā Pila me nā kahalalo;  Ina loa‘a he kaha kāpae a me kekahi kahalalo I kekahi pila,ua kāpae ‘ia kēlā Pila mai ka Papa kumuhana.

FOR AMENDED NOTICES:  Measures that have been deleted are stricken through and measures that have been added are underscored.  If a measure is both underscored and stricken through, that measure has been deleted from the agenda.

 

No nā mea pono kokua unuhi,a I ‘ole kekahi mau mea lawelawe ‘e a‘e no ka ho‘ohana ‘ana I ka ‘aha ho‘olohe, e kāhea aku I ke kākau ‘ōlelo kōmike he 24 hola a oi paha ma mua o ka ‘aha ho‘olohe I mea e kokua a I ka ho‘omākaukau ‘ana.

If you require auxiliary aids or services to participate in the public hearing process (i.e. ASL or foreign language interpreter, or wheelchair accessibility), please contact the committee clerk at least 24 hours prior to the hearing so that arrangements can be made.

No Ka ‘Ike Ē A‘e E Kelepona Aku I Ke Kākau ‘Ōlelo Kōmike Ma (808) 586-7793.

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CALL THE COMMITTEE CLERK AT (808) 586-7793.

           

.

 

           

.

 

 

_____________________________________

Kenekoa/Senator Karl Rhoads

Luna Hoomalu/Chair

 

_____________________________________

Kenekoa/Senator Maile S.L. Shimabukuro

Luna Hoomalu/Chair