Ka ‘Aha Kenekoa

THE SENATE

 

Ka ‘Aha ‘Ōlelo Kanaiwakūmāiwa

THE TWENTY-NINTH LEGISLATURE

 

‘Aha Kau Kānāwai 2017

REGULAR SESSION OF 2017

 

Ke Kōmike no ke Kuleana Hawaii

COMMITTEE ON HAWAIIAN AFFAIRS

Kenekoa/Senator Maile S.L. Shimabukuro, Luna Ho‘omalu/Chair

Kenekoa/Senator Brickwood Galuteria, Hope Luna Ho‘omalu/Vice Chair

Ke Kōmike Kuleana Kauāina a me Nā Hana Noeau

COMMITTEE ON INTERNATIONAL AFFAIRS AND THE ARTS

Kenekoa/Senator Brian T. Taniguchi, Luna Ho‘omalu/Chair

Kenekoa/Senator J. Kalani English, Hope Luna Ho‘omalu/Vice Chair

 

 

No ka ‘Aha Ho‘olohe

NOTICE OF HEARING

 

 

La/DATE:

Malaki 28, 2017/March 28, 2017

Hola/TIME:

1:15 p.m.

Wahi/PLACE:

Lumi ‘Aha Kūkā 016/Conference Room 016

Ke Kapikala Moku‘āina/State Capitol

415 South Beretania Street

 

Papa Kukumana‘o

A G E N D A

 

SCR 153 / SR 74

      Status & Testimony / Status & Testimony

REQUESTING THE GOVERNOR TO ISSUE A PROCLAMATION TO DESIGNATE JANUARY 2018 TO JANUARY 2019 AS THE YEAR OF THE HAWAIIAN AND REQUESTING THE OFFICE OF HAWAIIAN AFFAIRS TO STUDY AND RECOMMEND TO THE LEGISLATURE A PLAN TO CELEBRATE THE YEAR OF THE HAWAIIAN.

 

 

HWN/IAA

SCR 150 / SR 71

      Status & Testimony / Status & Testimony

REQUESTING THE OFFICE OF HAWAIIAN AFFAIRS TO CONVENE A STUDY GROUP TO MAKE RECOMMENDATIONS TO THE LEGISLATURE ON AN APPROPRIATE MEANS TO HONOR ROBERT WILLIAM KALANIHIAPO WILCOX, HAWAII'S FIRST ELECTED DELEGATE TO THE UNITED STATES CONGRESS.

 

HWN/IAA


Inā lawa ka manawa, e hooholo manao ma hope iho.

Decision Making to follow, if time permits.

 

E kaomi I ne‘i no ka hāawi ‘ana I kou mana‘o hō‘ike I ke Kōmike Kenekoa no ke Kuleana Hawai‘i

Click here to submit testimony to the Senate Committee on Hawaiian Affairs.

 

Hiki ke waiho aku i ka ‘ōlelo ho‘ike 24 hola ma mua o ka ho‘omaka ‘ana o ka ‘aha ho‘olohe

Testimony may be submitted up to 24 hours prior to the start of the hearing.

 

No Nā Papa Kukumana‘o I Ho‘ololi la: Ua kāpae ‘ia nā Pila me nā kaha kāpae a ua ho‘ohui ‘ia nā Pila me nā kahalalo;  Ina loa‘a he kaha kāpae a me kekahi kahalalo I kekahi pila,ua kāpae ‘ia kēlā Pila mai ka Papa kukumana‘o.

FOR AMENDED NOTICES:  Measures that have been deleted are stricken through and measures that have been added are underscored.  If a measure is both underscored and stricken through, that measure has been deleted from the agenda.

 

No nā mea kokua unuhi,a I ‘ole kekahi mau mea lawelawe ‘e a‘e no ka ho‘ohana ‘ana I ka ‘aha ho‘olohe, e kāhea aku I ke kākau ‘ōlelo kōmike he 24 hola a emi iho ma mua o ka ‘aha ho‘olohe I mea e kokua a I ka ho‘omākaukau ‘ana.

If you require auxiliary aids or services to participate in the public hearing process (i.e. ASL or foreign language interpreter, or wheelchair accessibility), please contact the committee clerk at least 24 hours prior to the hearing so that arrangements can be made.

No Ka ‘Ike Ē A‘e E Kelepona Aku I Ke Kākau ‘
Ōlelo Kōmike Ma (808) 586-7793.

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CALL THE COMMITTEE CLERK AT (808)586-7793.

 

           

.

 

 

_____________________________________

Kenekoa/Senator Brian T. Taniguchi

Luna Hoomalu/Chair

 

_____________________________________

Kenekoa/Senator Maile S.L. Shimabukuro

Luna Hoomalu/Chair