THE SENATE

S.B. NO.

2175

TWENTY-SIXTH LEGISLATURE, 2012

 

STATE OF HAWAII

 

 

 

 

 

 

A BILL FOR AN ACT

 

 

RELATING TO HAWAIIAN LANGUAGE.

 

 

BE IT ENACTED BY THE LEGISLATURE OF THE STATE OF HAWAII:

 


     Mahele 1.  O ka Olelo Hawaii ka Olelo oiwi o ka lahui Hawaii.

     Oiai ua Olelo mau ia ka Olelo Hawaii o ka aina e na kupa o ke aupuni Hawaii, ua hele a ane halapohe ka Olelo ana i ua Olelo la ma ka hiki ana aku i ka makahiki 1980 a ua koe wale mai ma kahi o ke kanalima mau manaleo o ka Olelo e ola nei ma lalo o ka piha makahiki he umi kumawalu.  O kekahi kumu o ka emi nui o ka Olelo Hawaii o ia no ke kanawai o ka makahiki 1896 i hoonoho i ka Olelo pelekania o ia wale no ka Olelo o ke kula. Eia nae ka hopena, ua hoopapa ia ka Olelo ana, ke heluhelu ana, ke kakau ana a me ke ao ana i ka Olelo Hawaii ma na kula aupuni.

     I mea e hoola ae ai i ka Olelo Hawaii, ua hoolana ia aku la kekahi mau hapai kanawai hoola Olelo Hawaii a me na hana huliamahi e hooulu ae i ka Olelo Hawaii e like me ka aukahi Punana Leo, ka papahana Kula Kaiapuni o ke Keena Hoonaauao, a me na papahana Olelo Hawaii ma ke Kula Nui o Hawaii.

     Eia kekahi, ma ka makahiki 1978, ua pakui hoololi ia iho ka Palapala Kumukanawai o ka Mokuaina o Hawaii me ka hoololi Olelo pakui e hooiaio aku i ke kulana o ka Olelo Hawaii he Olelo kuhelu i like kona kulana me ka Olelo pelekania--o laua na Olelo kuhelu o ka mokuaina.

     Eia hou kekahi, ua hoolaha a hoohanahanao ia ae la ka Olelo Hawaii ma loko o elua mau palapala kukala koikoi e ke kiaaina ma na makahiki o na 1990.  Ma ka makahiki 1995, ua hoopuka ia aku la kekahi palapala kukala mai ke keena kiaaina mai a ua kakau ia mai ma na Olelo kuhelu elua o ka aina, Hawaii me ka Pelekania, o ka mahina o Pepeluali 1995 ka "Mahina Olelo Hawaii ma Hawaii Nei."  Ua koi aku keia palapala kukala i ka lehulehu e komo aku, komo mai i na hanana Olelo Hawaii like ole i malama ia ma ka mahina o Pepeluali.  O na hanana Hawaii i malama ia ma Pepeluali ka La Ohana, ka La Kukahekahe, a me ka Ahamele o Hoomau ma Oahu.

     Ma ka makahiki 1996, ua kukala ia kekahi palapala kuahaua e ke kiaaina e nana i ka makahiki 1996 o ia ka "Makahiki o ka Olelo Hawaii" i mea e hoomanao ai i ka hala ana o haneli mau makahiki ma hope o ke kanawai 1896 o ia kanawai hoopapa Olelo kupuna ma na kula o Hawaii nei.

     Oiai ua holomua no keia aukahi hoola Olelo Hawaii ma loko o keia mau makahiki he kanakolu i hala iho nei, he pono no hoi ka hoonui ana i na kanaka Olelo Hawaii i mea e hoolaupai ia ai a ola no ka Olelo Hawaii.

     O ke kumuhana o keia kanawai ka hoonoho pono ana mai i ka mahina o Pepeluali o ia ka "Mahina Olelo Hawaii" a lilo ia i mea e hoomaikai a e paipai ae mau ai i ka Olelo ana i ka Olelo Hawaii.

     Mahele 2.  Mokuna 2, Na Olelo Kupaa O Hawaii, ua hooponopono ia me ka hoopakui ana i mahele hou e hoonoho kupono a e heluhelu ia ana penei:

     "§8-     Mahina Olelo Hawaii.  E ike mau a e kapa ia ana ae ka mahina o Pepeluali o ia ka "Mahina Olelo Hawaii" i mea e hoomaikai a e paipai aku ai i ka Olelo ana o ua Olelo makuahine nei la.  Aole e ku ana keia mahina i kapa ia ka "Mahina Olelo Hawaii" i lanui o ka mokuaina o Hawaii.

     Olelo Hawaii Month.  The month of February shall be known and designated as "Olelo Hawaii Month" to celebrate and encourage the use of Hawaiian language.  This month is not and shall not be construed as a state holiday."

     Mahele 3.  Ua kahalina ia na mahele pili kanawai hou.

     Mahele 4.  E kaa ana keia Kanawai ma kona apono ia ana.

     (English translation)

     SECTION 1.  Olelo Hawaii, or the Hawaiian language, is the native language of the Native Hawaiian people.

     While once spoken throughout Hawaii by Native Hawaiians and foreigners alike, Olelo Hawaii was considered to be nearly extinct by the 1980s, when fewer than fifty fluent speakers under the age of eighteen were left.  A major reason for the deterioration of the Hawaiian language was an 1896 law that required English instruction in Hawaii schools.  In practice, this law functioned to "ban" students from speaking Olelo Hawaii at their schools.

     To save the Hawaiian language, a number of historic initiatives were launched, including Aha Punana Leo's Hawaiian language immersion preschools, the department of education's Hawaiian language immersion program and the Hawaiian language programs of the University of Hawaii system.

     In addition, in 1978, the Hawaii constitution was amended to recognize the Hawaiian language as one of the two official languages of the State.

     Furthermore, several important gubernatorial proclamations on Olelo Hawaii were issued in the 1990s.  In 1994 and 1995, gubernatorial proclamations, written in both Hawaiian and English, were issued recognizing February 1994 and February 1995 as "Hawaiian Language Month in Hawaii."  The proclamations urged people to participate in the Hawaiian language activities held in February.  Hawaiian language events held in February at that time included La Ohana, La Kukahekahe and Oahu's Hoomau concert.

     The following year, another gubernatorial proclamation was issued that recognized 1996 as "Year of the Hawaiian Language" in observance of a century passing since the enactment of the 1896 law that prohibited speaking Hawaiian language in Hawaii schools.

     While the Hawaiian language revitalization movement has made major strides in the last thirty years, for Olelo Hawaii to not just survive, but to also thrive, more people need to speak Hawaiian.

     The purpose of this Act is to designate the month of February as "Olelo Hawaii Month" to celebrate and encourage the use of Hawaiian language.

     SECTION 2.  Chapter 8, Hawaii Revised Statutes, is amended by adding a new section to be appropriately designated and to read as follows:

     "§8-     Mahina Olelo Hawaii.  E ike mau a e kapa ia ana ae ka mahina o Pepeluali o ia ka "Mahina Olelo Hawaii" i mea e hoomaikai a e paipai aku ai i ka Olelo ana o ua Olelo makuahine nei la.  Aole e ku ana keia mahina i kapa ia ka "Mahina Olelo Hawaii" i lanui o ka mokuaina o Hawaii.

     Olelo Hawaii Month.  The month of February shall be known and designated as "Olelo Hawaii Month" to celebrate and encourage the use of Hawaiian language.  This month is not and shall not be construed as a state holiday."

     SECTION 3.  New statutory material is underscored.

     SECTION 4.  This Act shall take effect upon its approval.

 

INTRODUCED BY:

_____________________________

 

 


 


 

Report Title:

Hawaiian Language; Olelo Hawaii; Month; February; Office of Hawaiian Affairs Package

 

Description:

Designates the month of February as "Olelo Hawaii Month" to celebrate and encourage the use of Hawaiian language.

 

 

 

The summary description of legislation appearing on this page is for informational purposes only and is not legislation or evidence of legislative intent.